Общината може да възложи на частен съдебен изпълнител принудителното събиране на данъци и такси

Във връзка със зачестилите запитвания от граждани може ли частен съдебен изпълнител да събира общински данъци и такси, публикувам следният отговор. Общината има възможност да избере редът, по който принудително да събере дължими местни данъци и такси, които представляват публични общински вземания. Тази възможност е регламентирана в чл. 4, ал. 2  от Закона за

Данък върху доходите на чужденец от наем на жилище в България

Тази тема представлява интерес за български граждани, които трайно са се установили в друга държава и отдават жилищата си в България под наем, защото тези хора не са местни физически лица по смисъла на чл.4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица/ЗДДФЛ/.  Чуждестранни физически лица, които дължат данък върху дохода в България

Кой дължи данък върху доходите си в България

Всички местни и чуждестранни физически лица дължат данък върху доходите, които са получили в Република България. Местните лица дължат данъци и за доходите си от чужбина, ако не действа спогодба за избягване на двойното данъчни облагане с държавата, в която е получен дохода.                      За определяне

Данъчни облекчения за млади семейства

Данъчно облекчение за млади семейства може да се ползва само за жилище, което е било ипотекирано, за да се отпусне банков кредит за купуването му. В случай, че за обезпечение служи друго жилище, а не взетото с кредита, няма  данъчно облекчение.                          

Данъчно облекчение за деца

Данъчното облекчение за деца влиза в сила от 01.01.2015 г., но реално може да се ползва през следващата година.Данъчното облекчение е право на определена категория данъкоплатци да намалят с фиксирана в закона парична сума базовия доход, върху който се изчислява дължимия от тях данък върху доходите. Ако данъчно-задълженото лице реши да упражни правото си ,

Данъчно облекчение за деца с увреждания

Родители, настойници, попечители и приемни родители  на деца с увреждания имат право на данъчно облекчение съгласно чл. 22 г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.Данъчното облекчение е право на определена категория данъкоплатци/данъчно задължени лица/ да намалят с фиксирана в закона сума базовия доход, върху който се изчислява данъка върху доходите. Ако данъчно-задълженото

Данък върху таксиметров превоз на пътници

Кой дължи данък върху таксиметровия превоз Превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози /чл. 61у от Закона за местните данъци и такси/. За какво се дължи данък