Разноски в съдебния данъчен процес

Чл. 161. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) На жалбоподателя се присъждат разноските по делото и възнаграждението за един адвокат за всяка инстанция съразмерно уважената част на жалбата. На ответника се присъждат разноски съобразно отхвърлената част от жалбата. На администрацията вместо възнаграждение за адвокат се присъжда

Общината може да възложи на частен съдебен изпълнител принудителното събиране на данъци и такси

Във връзка със зачестилите запитвания от граждани може ли частен съдебен изпълнител да събира общински данъци и такси, публикувам следният отговор. Общината има възможност да избере редът, по който принудително да събере дължими местни данъци и такси, които представляват публични общински вземания. Тази възможност е регламентирана в чл. 4, ал. 2  от Закона за

Погасяване по давност на глоби

Глобата е административно наказание на физически лица, което се налага с наказателно постановление. След влизане в сила на наказателното постановление/ ако то не е било обжалвано или е било потвърдено с влязло в сила съдебно решение/ ,  административно наказващият орган предприема действие за привеждането му в изпълнение / чл. 74 от Закона за административните нарушения

Дори да е обжалван актът за установяване на държавно или общинско вземане, задължението може да бъде събрано принудително

С акт по чл.107 , ал.3 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс  органът по приходите установява размера на дължимия данък  въз основа на подадена от задълженото лице декларация. Най-често такива актове се съставят от  НАП във връзка с деклариране на доходи на физически лица и от общинските данъчни служби- за данък “сгради“, данък за м.п.с и

Несеквестируемо имущество при принудително събиране на данъци

Данъци, осигуровки и глоби се събират принудително от публичен изпълнител в производство, уредено в глава двадесет и пета  от Данъчно осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/. Принудителното изпълнение се насочва върху цялото имущество на длъжника, с някои изключения, изрично описани в чл.213, ал.1 на ДОПК.1. вещите за всекидневна употреба на длъжника и на неговото семейство, необходимата храна, топливо, работен

Възстановяване на надвнесени данъци на физически лица

Възстановяването на надвнесен данък може да стане по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на лицето в рамките на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предвидено друго. След изтичането на този срок вземането се погасява по давност. 

Данък върху доходите на чужденец от наем на жилище в България

Тази тема представлява интерес за български граждани, които трайно са се установили в друга държава и отдават жилищата си в България под наем, защото тези хора не са местни физически лица по смисъла на чл.4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица/ЗДДФЛ/.  Чуждестранни физически лица, които дължат данък върху дохода в България

Кой дължи данък върху доходите си в България

Всички местни и чуждестранни физически лица дължат данък върху доходите, които са получили в Република България. Местните лица дължат данъци и за доходите си от чужбина, ако не действа спогодба за избягване на двойното данъчни облагане с държавата, в която е получен дохода.                      За определяне

Данъчни облекчения за млади семейства

Данъчно облекчение за млади семейства може да се ползва само за жилище, което е било ипотекирано, за да се отпусне банков кредит за купуването му. В случай, че за обезпечение служи друго жилище, а не взетото с кредита, няма  данъчно облекчение.                          

Доказателствена тежест в съдебния данъчен процес

Под „доказателствена тежест” се разбира правото и задължението на съда да обяви за не настъпила тази правна последица, чийто юридически факт не е доказан. Казано с други думи недоказаното не се е осъществило. А щом фактът не се е осъществил , не могат да възникнат и неговите правни последици. Всяка от спорещите страни има интерес