Отпадна задължението за данъчно деклариране на новопридобити недвижими имоти

За  наследените недвижими имоти, които не са били декларирани в общината от наследниците    в шестмесечен срок от откриване на наследството/т.е. смъртта на наследодателя/, ще се образуват данъчни партиди за наследения имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението. Промяната на чл.14, ал.6 от Закона за местните данъци и такси влезе

Отпадна задължението за данъчно деклариране на новопридобити недвижими имоти 2019-01-07T19:46:07+00:00

Ако сте забравили или пропуснали да декларирате в данъчната служба на общината наследствен имот, ще получите съобщение за дължим данък за имота.

За  наследените недвижими имоти, които не са били декларирани в общината от наследниците    в шестмесечен срок от откриване на наследството/т.е. смъртта на наследодателя/, ще се образуват данъчни партиди за наследения имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението. Промяната на чл.14, ал.6 от Закона за местните данъци и такси влезе

Ако сте забравили или пропуснали да декларирате в данъчната служба на общината наследствен имот, ще получите съобщение за дължим данък за имота. 2019-01-07T19:41:21+00:00

Общината може да възложи на частен съдебен изпълнител принудителното събиране на данъци и такси

Общината има възможност да избере редът, по който принудително да събере дължими местни данъци и такси, които представляват публични общински вземания. Тази възможност е регламентирана в чл. 4, ал. 2  от Закона за местните данъци и такси/ЗМДТ/. Общината може да избере дали да възложи събирането на вземането на публичен изпълнител или на съдебен- държавен

Общината може да възложи на частен съдебен изпълнител принудителното събиране на данъци и такси 2018-01-10T13:39:53+00:00

Държавата е присъединен взискател и привилегирован кредитор по частните изпълнителни дела

Често задаван въпрос от взискатели и  длъжници по изпълнителни дела за събиране на частни вземания, в т.ч. на топлофикация,  банки и други,  е защо от събраното вземане ЧСИ първо превежда суми на НАП и каквото остане дава на взискателя. Длъжен ли е частният съдебен изпълнител да събира държавни вземания в изпълнителен процес, образуван от

Държавата е присъединен взискател и привилегирован кредитор по частните изпълнителни дела 2019-10-16T11:27:46+00:00

Погасяване по давност на глоби

Глобата е административно наказание на физически лица, което се налага с наказателно постановление. След влизане в сила на наказателното постановление/ ако то не е било обжалвано или е било потвърдено с влязло в сила съдебно решение/ ,  административно наказващият орган предприема действие за привеждането му в изпълнение / чл. 74 от Закона за административните

Погасяване по давност на глоби 2018-01-09T19:39:10+00:00

Дори да е обжалван актът за установяване на държавно или общинско вземане, задължението може да бъде събрано принудително

С акт по чл.107 , ал.3 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс  органът по приходите установява размера на дължимия данък  въз основа на подадена от задълженото лице декларация. Най-често такива актове се съставят от  НАП във връзка с деклариране на доходи на физически лица и от общинските данъчни служби- за данък “сгради“, данък за м.п.с

Дори да е обжалван актът за установяване на държавно или общинско вземане, задължението може да бъде събрано принудително 2018-01-09T19:41:11+00:00

Несеквестируемо имущество при принудително събиране на данъци

Данъци, осигуровки и глоби се събират принудително от публичен изпълнител в производство, уредено в глава двадесет и пета  от Данъчно осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/.  Принудителното изпълнение се насочва върху цялото имущество на длъжника, с някои изключения, изрично описани в чл.213, ал.1 на ДОПК. 1. вещите за всекидневна употреба на длъжника и на неговото семейство, необходимата

Несеквестируемо имущество при принудително събиране на данъци 2018-01-09T19:43:02+00:00

Възстановяване на надвнесени данъци на физически лица

Възстановяването на надвнесен данък може да стане по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на лицето в рамките на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предвидено друго. След изтичането на този срок вземането се погасява по

Възстановяване на надвнесени данъци на физически лица 2018-01-09T19:44:45+00:00

Доказателствена тежест в съдебния данъчен процес

Под „доказателствена тежест” се разбира правото и задължението на съда да обяви за не настъпила тази правна последица, чийто юридически факт не е доказан. Казано с други думи недоказаното не се е осъществило. А щом фактът не се е осъществил , не могат да възникнат и неговите правни последици. Всяка от спорещите страни има

Доказателствена тежест в съдебния данъчен процес 2018-01-09T19:48:06+00:00

Погасителна давност за данъци

Погасителната давност в данъчното право е законоопределеното време, през което бездействието на приходната администрация да събере дължимия данък, води до погасяване на правото й принудително да събере този данък. С изтичане на давността данъчното задължение не се погасява,  но то може да бъде платено само доброволно от длъжника. Давността е правен институт, който защитава

Погасителна давност за данъци 2018-01-09T19:49:40+00:00