Отпадна задължението за данъчно деклариране на новопридобити недвижими имоти

За  наследените недвижими имоти, които не са били декларирани в общината от наследниците    в шестмесечен срок от откриване на наследството/т.е. смъртта на наследодателя/, ще се образуват данъчни партиди за наследения имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението. Промяната на чл.14, ал.6 от Закона за местните данъци и такси влезе

Отпадна задължението за данъчно деклариране на новопридобити недвижими имоти 2019-01-07T19:46:07+00:00

Ако сте забравили или пропуснали да декларирате в данъчната служба на общината наследствен имот, ще получите съобщение за дължим данък за имота.

За  наследените недвижими имоти, които не са били декларирани в общината от наследниците    в шестмесечен срок от откриване на наследството/т.е. смъртта на наследодателя/, ще се образуват данъчни партиди за наследения имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението. Промяната на чл.14, ал.6 от Закона за местните данъци и такси влезе

Ако сте забравили или пропуснали да декларирате в данъчната служба на общината наследствен имот, ще получите съобщение за дължим данък за имота. 2019-01-07T19:41:21+00:00

Общината може да възложи на частен съдебен изпълнител принудителното събиране на данъци и такси

Общината има възможност да избере редът, по който принудително да събере дължими местни данъци и такси, които представляват публични общински вземания. Тази възможност е регламентирана в чл. 4, ал. 2  от Закона за местните данъци и такси/ЗМДТ/. Общината може да избере дали да възложи събирането на вземането на публичен изпълнител или на съдебен- държавен

Общината може да възложи на частен съдебен изпълнител принудителното събиране на данъци и такси 2018-01-10T13:39:53+00:00

Погасяване по давност на глоби

Глобата е административно наказание на физически лица, което се налага с наказателно постановление. След влизане в сила на наказателното постановление/ ако то не е било обжалвано или е било потвърдено с влязло в сила съдебно решение/ ,  административно наказващият орган предприема действие за привеждането му в изпълнение / чл. 74 от Закона за административните

Погасяване по давност на глоби 2018-01-09T19:39:10+00:00

Дори да е обжалван актът за установяване на държавно или общинско вземане, задължението може да бъде събрано принудително

С акт по чл.107 , ал.3 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс  органът по приходите установява размера на дължимия данък  въз основа на подадена от задълженото лице декларация. Най-често такива актове се съставят от  НАП във връзка с деклариране на доходи на физически лица и от общинските данъчни служби- за данък “сгради“, данък за м.п.с

Дори да е обжалван актът за установяване на държавно или общинско вземане, задължението може да бъде събрано принудително 2018-01-09T19:41:11+00:00

Несеквестируемо имущество при принудително събиране на данъци

Данъци, осигуровки и глоби се събират принудително от публичен изпълнител в производство, уредено в глава двадесет и пета  от Данъчно осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/.  Принудителното изпълнение се насочва върху цялото имущество на длъжника, с някои изключения, изрично описани в чл.213, ал.1 на ДОПК. 1. вещите за всекидневна употреба на длъжника и на неговото семейство, необходимата

Несеквестируемо имущество при принудително събиране на данъци 2018-01-09T19:43:02+00:00

Възстановяване на надвнесени данъци на физически лица

Възстановяването на надвнесен данък може да стане по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на лицето в рамките на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предвидено друго. След изтичането на този срок вземането се погасява по

Възстановяване на надвнесени данъци на физически лица 2018-01-09T19:44:45+00:00

Доказателствена тежест в съдебния данъчен процес

Под „доказателствена тежест” се разбира правото и задължението на съда да обяви за не настъпила тази правна последица, чийто юридически факт не е доказан. Казано с други думи недоказаното не се е осъществило. А щом фактът не се е осъществил , не могат да възникнат и неговите правни последици. Всяка от спорещите страни има

Доказателствена тежест в съдебния данъчен процес 2018-01-09T19:48:06+00:00

Погасителна давност за данъци

Погасителната давност в данъчното право е законоопределеното време, през което бездействието на приходната администрация да събере дължимия данък, води до погасяване на правото й принудително да събере този данък. С изтичане на давността данъчното задължение не се погасява,  но то може да бъде платено само доброволно от длъжника. Давността е правен институт, който защитава

Погасителна давност за данъци 2018-01-09T19:49:40+00:00

Имуществена отговорност на наследниците на починал данъчен длъжник

Общото правило на чл. 60, ал.1 от Закона за наследството /ЗН/ е , че  ако приетото наследство е обременено със задължения, то всеки наследник отговаря за задълженията на наследодателя съобразно получения наследствен дял.  Това правило разпределя отговорността между наследниците, но не ограничава нейния размер.  Наследниците отговарят за пълния размер на задълженията на своя наследодател.

Имуществена отговорност на наследниците на починал данъчен длъжник 2018-01-09T19:52:54+00:00