Безплатна правна помощ при международни спорове. Условия за предоставяне.

Правна помощ по международни спорове се предоставя по граждански и търговски дела пред всички съдебни инстанции. Международен спор е спорът, при който страната, кандидатстваща за правна помощ, е гражданин на държава - членка на Европейския съюз, или лице, законно пребиваващо в държава - членка на Европейския съюз, и спорът се решава от компетентен орган

Безплатна правна помощ при международни спорове. Условия за предоставяне. 2017-10-13T15:29:07+00:00

Безплатна правна помощ по международен спор, който се разглежда от български съд

Молба за правна помощ се подава по избор на кандидата до компетентния орган на държавата - членка на Европейския съюз, в която той пребивава постоянно или обичайно или пряко до Министерството на правосъдието на Република България, в случай че делото предстои да се гледа от съдебна инстанция в Република България или в случай че съдебното

Безплатна правна помощ по международен спор, който се разглежда от български съд 2017-10-13T15:58:31+00:00

Безплатна правна помощ при изпълнение в България на съдебно решение от друга държава-членка на ЕС.

Кандидатът, който е получил правна помощ в друга държава - членка на Европейския съюз, където е било гледано делото, има право на правна помощ по Закона за правната помощ, в случай че от Република България бъде поискано да признае или да допусне изпълнение на съдебното решение, постановено по съответното дело.

Безплатна правна помощ при изпълнение в България на съдебно решение от друга държава-членка на ЕС. 2017-10-13T15:58:02+00:00

Обхват на безплатната правна помощ по международни спорове

Правната помощ за гражданите на Европейския съюз или на законно пребиваващите лица в държава - членка на Европейския съюз обхваща и следните разноски, пряко свързани с международния характер на спора: 1. за устен превод; 2. за писмен превод на документи, изисквани от съда или от друг компетентен орган; 3. пътните разноски в случаите, когато задължително

Обхват на безплатната правна помощ по международни спорове 2017-10-13T17:26:55+00:00

Безплатна правна помощ по дела, които се разглеждат от съд на друга държава-членка на ЕС

Безплатна помощ се оказва само международни граждански и търговски спорове, не и по наказателни и административни дела. Кандидатът - български гражданин, който живее на територията на Република България, чужд гражданин или лице без гражданство, на което е разрешено продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, или лице с предоставен статут на бежанец или с

Безплатна правна помощ по дела, които се разглеждат от съд на друга държава-членка на ЕС 2017-10-13T16:01:43+00:00