Как се предоставя безплатна правна помощ по гражданско и административно дело

След като съдът е уважил молбата на страната по делото/ищец или ответник/ за получаване на правна помощ, определението се изпраща на съвета на адвокатската колегия в района на съда. Защитникът по делото се определя от адвокатския съвет измежду адвокатите от колегията, вписани в Националния регистър за правна помощ. Обикновено се назначава адвокат за процесуален представител

Как се предоставя безплатна правна помощ по гражданско и административно дело 2017-11-23T14:11:44+00:00

Какво да очаквате от назначения ви служебен защитник?

Назначеният  служебен защитник: обяснява какво точно е положението Ви в момента; посочва какви са правата Ви;  преценява налице ли е правен интерес за образуване на делото, допустима и обоснована ли е претенцията Ви, спазени ли са законните срокове; указва какви други възможности за защита имате;  предоставя списък от документи, необходими за образуване на съответното

Какво да очаквате от назначения ви служебен защитник? 2017-10-13T13:55:14+00:00

Лишаване от безплатна правна помощ и последици

Ако се установи, че условията за предоставянето на безплатна правна помощ не са съществували изобщо или отчасти, съдът лишава страната от безплатен адвокат. Това той може да го направи служебно по свой почин или по искане на страна в процеса, обикновено това е противната страна. Назначеният служебен адвокат упражнява правомощията си до влизането в сила

Лишаване от безплатна правна помощ и последици 2017-10-13T12:58:38+00:00

Задължение за уведомяване и последици от неизпълнението му

Лицето, на което е предоставена правна помощ, е длъжно да уведоми незабавно съда, пред който делото му е висящо, за промени в обстоятелствата, на които се основава предоставянето на помощта. Съдът, взел решението за предоставяне на правна помощ, може да я прекрати от момента на настъпване на промяната. За неизпълнение на задължението за уведомяване се

Задължение за уведомяване и последици от неизпълнението му 2017-10-13T11:42:27+00:00

Прекратяване на безплатната правна помощ

Правната помощ се прекратява при смърт на лицето, на което тя е предоставена или при промяна на обстоятелствата, обосновали нейното предоставяне. Правната помощ се прекратява с определение на съда, който разглежда делото. • служебно от съда • по искане на страна • по искане на назначения служебен адвокат Предоставената правна помощ се прекратява считано от

Прекратяване на безплатната правна помощ 2017-10-13T11:40:49+00:00

Лицето, на което е разрешено ползване на правна помощ, дължи ли пари на служебния адвокат ?

Лицето, на което е разрешено ползване на правна помощ не  дължи пари на служебния адвокат . Адвокатът, който осъществява правна помощ, няма право да получава пари за хонорар и за покриване на разходи от лицето, на което е предоставена правна помощ.  

Лицето, на което е разрешено ползване на правна помощ, дължи ли пари на служебния адвокат ? 2017-10-13T14:01:41+00:00

Основания за отказ за предоставяне на безплатна правна помощ

Правна помощ, финансирана от държавата не се предоставя: 1. когато предоставянето й не е оправдано от гледна точка на ползата, която тя би донесла на лицето, кандидатстващо за правна помощ; 2. когато претенцията е очевидно неоснователна, необоснована или недопустима; 3. по търговски дела и данъчни дела, освен ако страната, кандидатстваща за правна помощ, е физическо

Основания за отказ за предоставяне на безплатна правна помощ 2017-10-13T11:36:13+00:00

Кой и как преценява дали лицето има право на безплатна адвокатска помощ

По граждански и административни дела преценката, дали молителят има право на безплатна правна помощ, се прави от съда, разглеждащ делото. По наказателни дела преценката, че обвиняемият или подсъдимият няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение, се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия/съд, прокурор, следовател, дознател/. Същото важи и за частния обвинител, гражданския ищец, гражданския

Кой и как преценява дали лицето има право на безплатна адвокатска помощ 2017-10-13T11:35:34+00:00

В кои случаи лицето, получило правна помощ, може да бъде осъдено за разноски по гражданско дело ?

Лицето, получило правна помощ по гражданско дело може да бъде осъдено да плати разноските на противната страна/държавна такса, депозит за вещо лице и/или свидетели и адвокатски хонорар/ в два случая:  ако искът му  бъде отхвърлен или  ако искът срещу него  бъде уважен. В случаите на осъдително решение лицето, получило правна помощ, дължи разноски съразмерно с отхвърлената

В кои случаи лицето, получило правна помощ, може да бъде осъдено за разноски по гражданско дело ? 2017-10-13T11:34:55+00:00

Как да поискам правна помощ по наказателно дело и при задържане от полицейски или митнически орган

При започнал  съдебен  наказателен процес решението за предоставяне на безплатна правна помощ се взема от съда В досъдебно производство решението за предоставяне на безплатна правна помощ се взема от прокурора, който ръководи разследването. При задържане на лице от полицейските органи решението за предоставяне на безплатна правна помощ се взема от съответния полицейски орган. При

Как да поискам правна помощ по наказателно дело и при задържане от полицейски или митнически орган 2017-10-13T14:11:33+00:00