Обща компетентност на съдилищата по въпроси, свързани с наследяването , според европейската право

Пред кой съд наследниците на починал в друга държава членка на ЕС наследодател трябва да предявят претенциите си за уреждане на въпроси, свързани с наследството ? За уреждане на имуществените последици с трансграничен елемент при наследяване в случай на смърт е приет РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 650/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли

Споразумение за избор на съд, който да се произнесе по въпроси, свързани с наследяване , според европейското право

За уреждането на имуществените последици с трансграничен елемент при  наследяване в случай на смърт е приет РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 650/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли 2012 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването

Как се възстановява запазената част от наследството при общо завещание

Децата  и съпругът/съпругата на наследодателя, а ако той няма низходящи, родителите му имат запазена част от наследството. /чл.28, ал.1 от Закона за наследството/ Запазената част е тази част от наследството, съставено от права, задължения и фактически отношения, която не може да бъде накърнявана със завещателни разпореждания и дарение. Размерът на запазените части на наследниците