Бърз съд по граждански дела

В глава двадесет и пета на Гражданския процесуален кодекс/ГПК/ е уредено така нареченото бързо производство по някои видове граждански дела, които изрично са изброени в чл. 310, ал.1 от ГПК.

 

По бързото производство се разглеждат трудови спорове,  искове за опразване на наети и заети за послужване помещения; искове  за установяване и преустановяване на нарушение на права по Закона за защита на потребителите, както и за установяване на нарушения по някои специални закони.

 

Най-общо казано бързото производство се състои в съкращаване на сроковете, в които приключват делата, което се постига с нормативно установена бързина при администриране на делата и по-къси срокове за постановяване на съдебното решение. Съдебната процедура е опростена, защото възпрепятства предявяването  на искови претенции, различни от описаните в чл. 310, ал. от ГПК. Конкретно не се допуска съединяването на искове, които се разглеждат по бързото производство с такива, които се движат по общия ред . В бързото производство не може да се предявяват насрещни искове, да се привличат трети лица и да се предявяват искове срещу тях. По искове за опразване на наети и заети за послужване помещения не се допускат възражения за собственост и за извършени подобрения в имота.

 

За разлика от общия исков ред  съдът е длъжен в деня на постъпване на исковата молба  да извърши проверка за нейната редовност и за допустимостта на иска.

 

Ответникът има едномесечен срок за отговор на исковата молба, така както е в общото исково производство.

 

В деня на постъпване на отговора на ответника или на изтичане на срока за това съдът в закрито заседание насрочва делото за дата не по-късно от три седмици. В определението за насрочване на делото съдът се произнася  по доказателствените искания, като допуска доказателствата, които са относими, допустими и необходими. В същия акт съдът  определя размер и срок за внасяне на разноски за събиране на доказателства напр. депозит за вещо лице. Съдът връчва на страните препис от  определението, а на ищеца – и от писмения отговор и доказателствата към него, като им указва в едноседмичен срок да вземат становище във връзка с дадените указания и доклада по делото и да предприемат съответните процесуални действия. Ако  страните не изпълнят в срок  указанията на съда, те губят възможността да направят това по-късно, освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства.

 

В заседанието за разглеждане на делото съдът отново приканва страните към спогодба и ако такава не се постигне, събира представените доказателства и изслушва устните състезания.  В постоянната съдебна практика е прието, че бързото производство може да се проведе в повече от едно съдебно заседание, когато това е необходимо за събиране на доказателства/ например при оспорване на експертиза и назначаване на нова/. В последното открито съдебно заседание съдът посочва деня, в който ще обяви решението си.

 

 Съдът обявява решението си с мотивите в двуседмичен срок след заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.Според чл. 315, ал.2 от ГПК срокът за обжалване на съдебното решение тече от деня, в който съдът е обявил в съдебно заседание, че ще се произнесе с решение.Това обикновено е четиринадесетият ден след последното открито съдебно заседание. На този ден страните трябва сами да потърсят в деловодството на съда решението по делото, тъй като съобщението за решението може да им бъде връчено по-късно и така те могат да изгубят право на жалба. Ако съдебното решение бъде обявено след срока, определен от съда в последното заседание по делото, срокът за обжалване започва да тече от датата на получаване на съобщението. Според задължителното за съдилищата Тълкувателно ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 12 от 11.03.2013 г.. по тълк. д. № 12/2012 г., ОСГК на ВКС срокът за обжалване на решение, обявено при условията на чл. 315, ал. 2 ГПК тече от датата, на която съдът е посочил, че ще постанови решението си. Връчването по чл. 7, ал. 2 ГПК на преписи от решението променя началния момент на срока за подаване на жалба, само ако на страните е изпратен препис от решението с други указания или решението е обявено след датата, предварително посочена по чл. 315, ал. 2 ГПК.

Контакти
2018-01-12T11:41:24+00:00