About steata

This author has not yet filled in any details.
So far steata has created 58 blog entries.

Компенсаторна такса за движение без е-винетка е право на нарушителя

  Ако водач на пътно транспортно средство  се движи по платената  пътна мрежа без е-винетка и бъде спрян от длъжностно лице от АПИ/ Национално тол-управление/ или МВР  има право да плати компенсаторна такса за да не му бъде съставен акт за установяване на административно нарушение . Това право  на водача-нарушител е  предвидено в чл. 10,

Компенсаторна такса за движение без е-винетка е право на нарушителя 2019-01-15T15:45:52+00:00

Отпадна задължението за данъчно деклариране на новопридобити недвижими имоти

За  наследените недвижими имоти, които не са били декларирани в общината от наследниците    в шестмесечен срок от откриване на наследството/т.е. смъртта на наследодателя/, ще се образуват данъчни партиди за наследения имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението. Промяната на чл.14, ал.6 от Закона за местните данъци и такси влезе

Отпадна задължението за данъчно деклариране на новопридобити недвижими имоти 2019-01-07T19:46:07+00:00

Ако сте забравили или пропуснали да декларирате в данъчната служба на общината наследствен имот, ще получите съобщение за дължим данък за имота.

За  наследените недвижими имоти, които не са били декларирани в общината от наследниците    в шестмесечен срок от откриване на наследството/т.е. смъртта на наследодателя/, ще се образуват данъчни партиди за наследения имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението. Промяната на чл.14, ал.6 от Закона за местните данъци и такси влезе

Ако сте забравили или пропуснали да декларирате в данъчната служба на общината наследствен имот, ще получите съобщение за дължим данък за имота. 2019-01-07T19:41:21+00:00

Кой ще глобява за липса на е-винетка

Триста лева е глобата за водач, който управлява пътно превозно средство по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, за което е дължима, но не е заплатена такса по чл.10, ал.1 т. 1 от Закона за пътищата /електронна винетка/. Длъжностни лица от три държавни ведомства имат контролни правомощия върху заплащането на таксите по чл.10,

Кой ще глобява за липса на е-винетка 2019-01-07T19:32:30+00:00

Чуждестранни документи, които се прилагат в търговския регистър на Република България

Към всяко заявление за вписване и заличаване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел както и към заявленията за обявяване на актове в същия регистър се прилагат съответни документи, които са изрично  определени в Наредба № 1  на министъра на правосъдието от  14.02. 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до

Чуждестранни документи, които се прилагат в търговския регистър на Република България 2018-10-24T12:26:40+00:00

Oбжалване на отказ за извършване на административна услуга

 "Административна услуга" е: 1) издаване на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение, напр. удостоверение за раждане, удостоверение за сключен граждански брак, удостоверение за смърт, удостоверение за наследници; удостоверение за актуално състояние на търговец; регистрационен талон на автомобил; издаване на скици и схеми за недвижими имоти 2) издаване на индивидуални административни

Oбжалване на отказ за извършване на административна услуга 2018-10-19T15:48:05+00:00

Устно уведомяване в административния и съдебния административен процес

Ако получите телефонно обаждане от администрацията или административния съд за изготвен административен акт, насрочено съдебно дело или постановено съдебно решение или определение  по административен спор, не се изненадвайте, това е възможно и законосъобразно след влизане в сила на новите правила в Административно процесуалния кодекс /АПК/ ,  които са в сила от 10.10.2018 г./чл.18а АПК/ .

Устно уведомяване в административния и съдебния административен процес 2018-10-18T21:01:57+00:00

За административен акт или за съдебно административно дело може да бъде съобщено чрез залепване на уведомление на входната врата

В Административно процесуалния кодекс /АПК/ бяха въведени нови правила за съобщения по административни и съдебно административни производства, които са в сила от 10.10.2018 г./чл.18а АПК/ . Тези правила се отнасят до производства по издаване на индивидуални административни актове/ заповеди, разрешения, издаване на документи и други/ от държавната и общинската администрации и съдебните производства по обжалване

За административен акт или за съдебно административно дело може да бъде съобщено чрез залепване на уведомление на входната врата 2018-10-18T20:27:15+00:00

Заем

Даването и получаването на заем е най-често практикуваната сделка наред с покупко-продажбата. Най-често даваме заем в пари на свои близки- роднини и приятели. „Услужването“ между съседи с лъжица  сол,  чаша захар, олио, брашно  в случай  на спешна необходимост при приготвяне на храна също представлява договор за заем. При даването на пари и заместими вещи/ хранителни

Заем 2018-06-14T20:15:49+00:00

Не даването на издръжка на дарителя- основание за отмяна на дарението

Отмяната на дарение на недвижими имот е възможна само по съдебен ред за разлика от развалянето на договора за дарение на недвижим имот, което се извършва чрез договор във формата на нотариален акт. Чл. 227, ал. 1, б. от Закона за задълженията и договорите / ЗЗД/ предвижда, че дарението може да бъде отменено, ако дареният

Не даването на издръжка на дарителя- основание за отмяна на дарението 2018-06-14T14:30:56+00:00