About steata

This author has not yet filled in any details.
So far steata has created 71 blog entries.

Привилегировани държавни вземания

При принудителното изпълнение някои вземания се ползват с привилегия, т.е. с установено в закона предпочитание  те  се удовлетворяват преди останалите. Редът на привилегиите е уреден в чл. 136 от Закона за задълженията и договорите/ЗЗД/ в обществен интерес, което означава, че  това е императивно правило и този ред не може да бъде променян по желание на

Привилегировани държавни вземания 2019-10-16T14:08:07+00:00

Не всяко лице, което е платило дълга в чужд изпълнителен процес, може да се възползва от изпълнителния лист на взискателя.

Получавам запитвания от хора, които са платили по сметката на съдебния изпълнител сумата, която се дължи от техен познат или роднина по образувано срещу него изпълнително дело. Въпросът е : като платя чуждия  дълг длъжен ли е съдебният изпълнител да замести взискателя с мене. Не се наемам да пиша жалби срещу постановления на съдебни изпълнители,

Не всяко лице, което е платило дълга в чужд изпълнителен процес, може да се възползва от изпълнителния лист на взискателя. 2019-08-26T15:55:51+00:00

Незаконна е практиката на банките чрез допълнителни споразумения с кредитополучателите да увеличават редовната главница с просрочените лихви.

Когато добросъвестен  кредитополучател има финансови затруднения да плаща редовно вноските си по кредита,  се обръща към банката с искане за преструктуриране  на дълга/ в разговорния език „предоговаряне на кредита“/. До 13.май 2014 г. тази възможност беше уредена в Наредба № 9  на БНБ  от 3 април 2008 г. за оценка и класификация на рисковите експозиции

Незаконна е практиката на банките чрез допълнителни споразумения с кредитополучателите да увеличават редовната главница с просрочените лихви. 2019-08-23T13:03:50+00:00

Пренаемане на недвижим имот. Може ли пренаемател да претендира стойността на извършени от него подобрения в наетия имот и от кого ?

Пренаемането на недвижим имот е често срещана практика  в търговските отношения. Обект на такива договори най-често са магазини и ресторанти. Възможността наемателят да стане наемодател на друго лице за същия имот е уредена в чл. 234 от Закона за задълженията и договорите / Ако не е уговорено противното, наемателят може да пренаеме части от наетата

Пренаемане на недвижим имот. Може ли пренаемател да претендира стойността на извършени от него подобрения в наетия имот и от кого ? 2019-06-26T18:12:08+00:00

Действие на плана за стабилизация на търговец

Задължителност на плана.Утвърденият от съда план за стабилизация е задължителен за търговеца и за кредиторите, чиито вземания са възникнали преди датата на решението за утвърждаване на плана, включително за онези, които не са взели участие в производството или са гласували против плана.  Преобразуване на вземанията . Вземането на всеки кредитор , което  е възникнало преди датата

Действие на плана за стабилизация на търговец 2019-05-23T12:31:16+00:00

Утвърждаване на плана за стабилизация на търговец

Съдът утвърждава или отказва да утвърди плана за стабилизация на търговец. Определението се постановява в закрито заседание. Компетентен  съд да утвърди плана за стабилизация е окръжният съд по седалището на търговеца към момента на подаване на молбата за стабилизация. Ако по време на производството по стабилизация търговецът промени седалището си, местната подсъдност  не се променя.

Утвърждаване на плана за стабилизация на търговец 2019-05-21T20:17:28+00:00

Разглеждане и обсъждане на плана за стабилизация

 Планът за стабилизация се разглежда в открито съдебно заседание с участието на търговеца, кредиторите с право да участват в производството по стабилизация, довереното лице, проверителя и вещото лице в случаите, в които такива лица са назначени.  Важно: Участието на търговеца в съдебното заседание е задължително. Ако търговецът не се яви и не изпрати представител в

Разглеждане и обсъждане на плана за стабилизация 2019-05-21T19:51:46+00:00

Списък на кредиторите в производството по стабилизация

Списъкът на  кредиторите се изготвя от длъжника- заявител и представлява задължително приложение към молбата за откриване на производство за стабилизация. Списъкът трябва да съдържа  всички кредитори с името, съответно фирмата и адресите им, основанието и размерът на вземанията им и предоставените им обезпечения; към списъка се прилагат писмените доказателства за вземанията и учредените обезпечения, а

Списък на кредиторите в производството по стабилизация 2019-05-21T19:31:57+00:00

Последици от откриване на производството за стабилизация на търговец

Фирма на търговеца след откриване на производството От откриване на производството по стабилизация до приключването му фирмата на търговеца съдържа добавката "в производство по стабилизация".  Ограничаване на дейността на търговеца Забрана  за плащане на задължения на търговеца, възникнали преди датата на молбата за откриване на производството и неплатени на падежа, с изключение на  преводи на

Последици от откриване на производството за стабилизация на търговец 2019-05-21T19:13:20+00:00

Откриване на производство по стабилизация на търговец

Съдът открива производство по стабилизация на търговец, когато установи,  че са налице съответните  основания, назначава доверено лице и определя възнаграждението му,  може да допусне обезпечителни мерки чрез налагане на запор, възбрана или други подходящи обезпечителни мерки, може да назначи проверител - регистриран одитор. Със съдебния акт за откриване на производство по стабилизация/ определение/ се насрочва

Откриване на производство по стабилизация на търговец 2019-05-21T18:19:31+00:00