About steata

This author has not yet filled in any details.
So far steata has created 86 blog entries.

Въвеждане на непълно работно време от работодателя

В предприятието или в негово звено работодателят може да установи за целия период на обявено извънредно положение или за част от този период непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време. Продължителността на непълното  работно време  не може да бъде по-малка от половината от законоустановената за периода на изчисляване на

Въвеждане на непълно работно време от работодателя 2020-04-03T15:20:13+00:00

Платен и неплатен отпуск по искане на работник

 Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение по искане на: 1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро; 2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта

Платен и неплатен отпуск по искане на работник 2020-04-03T15:22:01+00:00

Преустановяване на работата

При обявено извънредно положение работодателят може  да преустанови работата на: ·         цялото  предприятие ·         част от предприятието ·         отделни работници и служители Преустановяването на работата на предприятието се извършва със заповед на работодателя и важи за целия период на извънредното положение или за част от него.  Работата на предприятието или част от него по време

Преустановяване на работата 2020-04-03T15:22:41+00:00

Надомна работа и работа от разстояние

По време на извънредното положение работодателите и органите по назначаване може да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си. Предпоставки: ·         зависимост от специфичния характер на работа да е възможно нейното извършване от разстояние/ от дома на работника или служителя ·         работодателят да има възможност да обезпечи извършването на работата

Надомна работа и работа от разстояние 2020-04-03T15:23:19+00:00

Принудително в платен отпуск

Една от мерките за закрила на бизнеса по време на извънредното положение е правото на работодателите да изпращат работници и служители в платен годишен отпуск без тяхно съгласие. Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни, някои категории работници и служители в зависимост от особения характер на работата имат право

Принудително в платен отпуск 2020-04-03T15:23:50+00:00

Не се развалят наемни договори заради неплатен наем

Според правилото на чл. 87, ал.1 от Закона за задълженията и договорите , ако наемателят  не плати в уговорения срок, наемодателят може да развали договора, като даде на длъжника-наемател подходящ срок за плащане с предупреждение, че след изтичането му договорът ще се смята развален. Ако договорът е сключен в писмена форма, предупреждението трябва да се

Не се развалят наемни договори заради неплатен наем 2020-04-03T15:24:13+00:00

За неплащане на наемна или лизингова вноска кредиторът не може да иска връщане на наетата вещ

Когато прочетох  чл.6 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., изпаднах в недоумение за хипотезата на „изземване на вещи“ като непарична последица от забава за плащане на задължения на частноправни субекти. Тук трябва да направим три терминологични уточнения: първо  под

За неплащане на наемна или лизингова вноска кредиторът не може да иска връщане на наетата вещ 2020-04-03T15:24:45+00:00

Забрана за предсрочна изискуемост на парични вземания

Предсрочната изискуемост на целия паричен дълг е  последица от неизпълнение  в срок на задължението за две и повече последователни месечни вноски. Уговорката за обявяване на кредита за предсрочно изискуем е включена във всички договори за банкови кредити , което дава основание на банките да поискат от съда издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен

Забрана за предсрочна изискуемост на парични вземания 2020-04-03T15:25:18+00:00

Лихви за забавено плащане не се начисляват

Разпоредбата на чл.6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. гласи, че до отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава. Казано по-просто: по време

Лихви за забавено плащане не се начисляват 2020-04-03T15:25:54+00:00

Удължават се срокове, установени със закон

Съгласно чл.4, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. се  удължават  с един месец от отмяната на извънредното положение  сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с

Удължават се срокове, установени със закон 2020-04-03T15:27:09+00:00