About steata

This author has not yet filled in any details.
So far steata has created 64 blog entries.

Заем

Даването и получаването на заем е най-често практикуваната сделка наред с покупко-продажбата. Най-често даваме заем в пари на свои близки- роднини и приятели. „Услужването“ между съседи с лъжица  сол,  чаша захар, олио, брашно  в случай  на спешна необходимост при приготвяне на храна също представлява договор за заем. При даването на пари и заместими вещи/ хранителни

Заем 2018-06-14T20:15:49+00:00

Не даването на издръжка на дарителя- основание за отмяна на дарението

Отмяната на дарение на недвижими имот е възможна само по съдебен ред за разлика от развалянето на договора за дарение на недвижим имот, което се извършва чрез договор във формата на нотариален акт. Чл. 227, ал. 1, б. от Закона за задълженията и договорите / ЗЗД/ предвижда, че дарението може да бъде отменено, ако дареният

Не даването на издръжка на дарителя- основание за отмяна на дарението 2018-06-14T14:30:56+00:00

Наем на земеделска земя

1.Кой може да отдава под наем земеделска земя Земеделска земя може да се отдава под наем от: 1. собственика или от упълномощено от него лице; 2. лице, което притежава права върху земеделската земя, включващи в съдържанието си правомощие да ползва или да управлява земята, предоставено от собственик или от упълномощено от него лице/арендатор, лице с

Наем на земеделска земя 2018-05-23T12:16:10+00:00

Какво не може да прави арендаторът без съгласието на арендодателя

Без предварително писмено съгласие на арендодателя арендаторът не може:    да преотдаде под аренда земята или част от нея /чл.3, ал.5 от Закона за арендата в земеделието/.    да изменя начина на трайно ползване на обекта на договора и да извършва подобрения в него .Съгласие не е необходимо, когато измененията и подобренията не се отразяват

Какво не може да прави арендаторът без съгласието на арендодателя 2018-05-22T20:40:52+00:00

Кой може да бъде арендодател

Договор за аренда на земеделска земя могат да сключат: собственикът на земята  съсобственик на земеделска земя, чиято собственост е повече от 50 на сто идеални части от съсобствен имот лице, упълномощено от собственик или съсобственици, притежаващи общо с него повече от 50 на сто идеални части от съсобствения имот. Упълномощаването трябва да бъде с нотариално

Кой може да бъде арендодател 2018-05-22T20:11:24+00:00

Как се сключва договор за аренда на земеделска земя

1.  Форма на договора за аренда Договорите за аренда се сключват в писмена форма с нотариално удостоверяване на съдържанието и подписите на страните, извършени едновременно. По същия начин се сключват и споразуменията за изменение или прекратяване на договорите за аренда. 2.  Необходими ли са скици на арендуваните имоти Кадастрална скица на арендувания имот се прилага

Как се сключва договор за аренда на земеделска земя 2018-05-22T19:43:49+00:00

Несъстоятелност на заличен едноличен търговец

Всяко дееспособно физическо лице /навършило 18 годишна възраст  и което не е поставено под пълно или ограничено запрещение/ с местожителство в България, може да се регистрира като едноличен търговец/чл.56 от Търговския закон/ , ако за него не съществуват ограниченията в чл.57 ТЗ. Вписването на едноличния търговец се заличава от търговския регистър: при прекратяване на дейността

Несъстоятелност на заличен едноличен търговец 2018-04-02T12:17:00+00:00

Кой може да поиска обявяване на търговец в несъстоятелност

Лицата, които имат право да поискат откриване на производство по несъстоятелност за търговец/ търговско дружество, едноличен търговец и кооперация/ са изрично посочени в чл.625 от Търговския закон. Това са: Длъжникът-  едноличен търговец, търговско  дружество или кооперация, представлявани от техния управителен орган , съответно от ликвидатора за дружества в ликвидация; Кредитор на длъжника по търговска сделка.

Кой може да поиска обявяване на търговец в несъстоятелност 2018-02-28T18:05:13+00:00

Неплатежоспособен търговец

Неплатежоспособността на търговеца е основание за откриване на производство по несъстоятелност /чл.607а, ал.1 Търговския закон/. Основната предпоставка за неплатежоспособността на търговеца е той да не е в състояние за изпълни определено в закона /чл. 608 , ал.1 ТЗ/ изискуемо парично  вземане. Изискуемо е вземането, чийто падеж е настъпил. Срокът, в който едно парично задължение на

Неплатежоспособен търговец 2018-02-28T16:49:01+00:00

Възражение на длъжника за несъразмерност на обезпечителните мерки по изпълнително дело

1.   Няколко въвеждащи уточнения във връзка с обезпечителните мерки, предвидени в Гражданския процесуален кодекс/ГПК/ Обезпечителните мерки са правни действия, чрез които се извършва обезпечението на иск / пред съда/  или на присъдено вземане /с изпълнителен лист/. Видовете обезпечителни мерки са регламентирани  в чл.397, ал.1 ГПК - налагане на възбрана върху недвижим имот;  запор на движими

Възражение на длъжника за несъразмерност на обезпечителните мерки по изпълнително дело 2018-02-14T15:53:19+00:00