About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 237 blog entries.

Длъжен ли е адвокатът да оказва безплатна помощ.

Длъжен ли е адвокатът да оказва безплатна помощ. Адвокатът не е длъжен да работи безвъзмездно за никого. Адвокатът има право да оказва безплатно помощ на определена категория лица, изрично посочени в чл. 38 от Закона за адвокатурата. Правото, което дава чл. 38 от Закона на адвокатурата не е на лицата, изброени в алинея първа,

Длъжен ли е адвокатът да оказва безплатна помощ. 2017-11-26T19:24:11+00:00

В кои случаи се предоставя безплатна адвокатска помощ по дела

Правната помощ за процесуално представителство обхваща случаите, при които по силата на закон задължително се предвижда адвокатска защита, резервен защитник или представителство. Безплатна помощ за процесуално представителство обхваща и случаите, когато обвиняемият, подсъдимият или страната по наказателно, гражданско или административно дело не разполага със средства за заплащане на адвокат, а желае да има такъв и

В кои случаи се предоставя безплатна адвокатска помощ по дела 2017-10-13T13:15:24+00:00

Може ли да бъде присъден по-нисък размер на адвокатско възнаграждение ?

Ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът може по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер съобразно чл. 36 от Закона за адвокатурата.

Може ли да бъде присъден по-нисък размер на адвокатско възнаграждение ? 2017-11-26T19:26:11+00:00

Адвокатско възнаграждение при приключване на делото със спогодба

При прекратяване на делото със съдебна спогодба внесеното адвокатско възнаграждение не се връща. Разноските по производството и по спогодбата остават върху страните, както са ги направили, ако не е уговорено друго.

Адвокатско възнаграждение при приключване на делото със спогодба 2017-11-26T19:29:04+00:00

Видове дела, по които се предоставя правна помощ

Правна помощ, финансирана от държавата, се предоставя по: наказателни дела; дела по  Семейния кодекс /развод, предоставяне на родителски права, установяване на произход, за заплащане на издръжка и други/; спорове за собственост и съдебна делба; потребителски спорове; парични спорове, произтичащи от непозволено увреждане и неизпълнение на договори; трудови спорове и други дела по Кодекса на

Видове дела, по които се предоставя правна помощ 2017-10-13T13:22:23+00:00

Видове безплатна адвокатска помощ

Правна помощ на социално слаби лица, финансирана от държавата е първият вид , а вторият - е безвъзмездна работа на адвоката за защита правата и интересите на  определено лице. Първият вид се урежда от Закона за правната помощ, а вторият вид е регламентиран в чл. 38 от Закона за адвокатурата. Правна помощ, финансирана от държавата ,

Видове безплатна адвокатска помощ 2017-10-13T17:12:22+00:00

Необходими документи за предоставяне на правна помощ, финансирана от държавата

Необходими документи за предоставяне на правна помощ 1.молба за правна помощ – по образец, който можете да изтеглите от интернет сайта на НБПП или да получите от адвокатската колегия по местоживеене /приложение № 1 – до НБПП, приложение № 2 – до съда ; 2.молба-декларация за семейно и имуществено състояние на молителя – можете

Необходими документи за предоставяне на правна помощ, финансирана от държавата 2017-10-12T14:24:27+00:00

Безплатна правна помощ от адвокат Стефка Атанасова

Адвокат Стефка Атанасова оказва безплатна помощ по реда на Закона за правната помощ и по реда на чл. 38 от Закона за адвокатурата.Адвокат Стефка Атанасова е вписана под номер 7125 в Националния регистър за правна помощ като адвокат по граждански и административни дела.Като служебен защитник адв. Стефка Атанасова оказва безплатна помощ на правоимащи лица :социално

Безплатна правна помощ от адвокат Стефка Атанасова 2017-10-13T12:52:32+00:00

Как да поискам безплатна адвокатска консултация

При нарушени права и с оглед предстоящо завеждане на дело или за извънсъдебно уреждане на спор можете да ползвате безплатна адвокатска помощ за проучване на казуса, консултация и подготовка на документи / изготвяне на искова молба, жалба, тъжба, спогодба/. За целта е необходимо да подадете молба до Националното бюро за правна помощ на адрес София

Как да поискам безплатна адвокатска консултация 2017-10-13T13:47:07+00:00

Как да поискам безплатна адвокатска помощ от съда

Право на безплатен адвокат имат само физически лица. Ако отговаряте на условията, посочени в Закона за правната помощ, можете да се възползвате от правната помощ за процесуално представителство, финансирана от държавата. Лицето / ищец или ответник/, което иска предоставяне на правна помощ, трябва да подаде писмена молба до съда, разглеждащ неговото дело. Към молбата трябва да

Как да поискам безплатна адвокатска помощ от съда 2017-10-13T13:39:49+00:00