About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 312 blog entries.

Може ли да ме представлява адвокат от колегия извън района на съда ?

Може. Процесуалната правоспособност на българските адвокати не е териториално ограничена. Без значение в коя адвокатска колегия е вписан адвокатът може да представлява клиента си пред всички съдебни органи в България. С едно изключение - пред Върховния касационен съд и Върховния административен съд страните могат да бъдат представлявани и защитавани от адвокати с най-малко 5-годишен юридически

Може ли адвокатът, когото съм упълномощил, да преупълномощи друг адвокат ?

Адвокатът има право да преупълномощи друг адвокат с правата, които му е дал неговият упълномощител, но за това е необходимо съгласието на клиента. Съгласието може да бъде дадено устно или писмено преди преупълномощаването. В спешни случаи, в които се налага извършването на действия в интерес на клиента, неговото съгласие за преупълномощаване на друг адвокат може

Може ли адвокатът да се откаже от поетата защита на своя клиент ?

Адвокатът –защитник в наказателния процес не може да се откаже от поетата защита, освен ако стане невъзможно да изпълнява задълженията си по независещи от него причини/болест, задържане под стража/. В последния случай защитникът е длъжен да уведоми клиента си, за да може той да организира защитата си. Адвокатът-повереник на частния обвинител, частния тъжител, гражданския ищец

Може ли да се откажа от защитата на адвоката, когото съм наел ?

Клиентът може да оттегли пълномощното от адвоката във всеки един момент от съдебния процес. Необходимо е да заяви това писмено на съда, който разглежда делото, както и да уведоми клиента за оттегленото пълномощно. При неоснователно оттегляне на пълномощията адвокатът има право на възнаграждение в пълен размер, а при основателно оттегляне се дължи възнаграждение само за

Адвокатска тайна

Адвокатът е длъжен да пази тайната на своя клиент без ограничение във времето. Опазването на професионалната тайна е основно и първостепенно задължение на адвоката. Адвокатът пази в тайна всяко узнато от него при и по повод упражняване на дейността си поверително сведение. Адвокатът изисква опазването на професионалната тайна от своя персонал и от всяко лице, с което

Кой има право на правна помощ, финансирана от държавата

 Социално слаби лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна помощ и/или целева помощ за отопление; лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги; лица ползващи социална услуга звено "Майка и бебе"; деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки; деца в риск по смисъла на Закона за

Ще ми присъди ли съдът разноските , които съм направил за адвокат.

По граждански дела съдът присъжда на ищеца платеното от него възнаграждение за един адвокат съразмерно с уважената част от иска. Присъдените разноски се дължат от ответника и за тях съдът издава изпълнителен лист въз основа на влязлото в сила решение. Ако ответникът с поведението си не е дал повод за завеждане на делото и ако

Какви документи издава адвокатът за полученото възнаграждение

Адвокатът като лице, упражняващо свободна професия не е длъжен да има касов апарат и да издава касов бон/ чл. 4, т. 8 от Наредба № н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства/. Договорът за правна защита и съдействие , който е екземпляр от кочан,

Как се определя възнаграждението на адвоката ?

Адвокатът има право на възнаграждение за своя труд. Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ се определя по свободно договаряне въз основа на писмен договор с клиента, но не може да бъде по-малък от определения в Наредбата на Висшия адвокатски съвет за минималните размери на адвокатските възнаграждения за съответния вид помощ. При липса