Ателието не е жилищен имот и собственикът му не може да ползва данъчна отстъпка

Предназначението на помещенията в една жилищна сграда се определя от разработения проект от инвеститора и утвърден от Общинската администрация, като едно от условията за издаване на разрешение за строителство. В разрешението за ползване  на сградата / наричано още акт 16/ обектите се описват така както те са обозначени в одобрения проект и разрешението за строителство-апартамент, офис, ателие, магазин, гараж.

 Законът за  устройство на територията прави разлика между жилище и аталие за индивидуална творческа дейност, офис и кабинет за здравни нужди. В надземните етажи на жилищна сграда освен жилища могат да се изграждат и ателиета и кабинети за индивидуална творческа дейност Уредена е процедурата за промяна на предназначението на имотите от жилищни в нежилищни и обратно.

 В нотариалните актове ,с които се учредява или продава вещно право на строеж/при продажба на жилища на зелено/ както и в нотариалните договори за покупко продажба на недвижими имоти същите се описват съобразно одобрения инвестиционен проект. Тези документи се представят като доказателства за вещните права при данъчната регистрация на имотите. Тогава идва първото разочарование на собствениците на ателиета, които живеят в тях, защото те разбират, че не могат да ползват данъчната отстъпка по чл. 25 от Закона за местните данъци и такси.Според  който за имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление и за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление. В някои общини таксата за битови отпадъци, която плащат собствениците на жилища е по-малка от същата, която се дължи от собствениците на нежилищни имоти – офиси, ателиета, кабинети.

 Промяна на предназначението на ателието в жилище може да се извърши по реда на чл.38, ал..4-6 от ЗУТ.Помещения и обекти за нежилищни нужди, изградени в заварена жилищна сграда, могат да се преустройват и да променят предназначението си по общия ред, без да се изисква съгласието на собствениците в етажната собственост, в случай че не се допуска наднормено шумово и друго замърсяване. Към проектите за преустройства задължително се представя мотивирано становище на инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност, доказващо, че не се увеличават натоварванията, не се засягат конструктивни елементи и не се намаляват носимоспособността, устойчивостта и дълготрайността на конструкцията на сградата, а когато се налагат изменения в конструкцията или се увеличават натоварванията, се представя и конструктивна част към проекта. Не се допуска преустройство и промяна на предназначението на обекти в жилищна сграда,  ако за новите обекти не могат да се осигурят необходимите гаражи или места за паркиране в съответния поземлен имот. Ако собственикът не разполага с гараж или паркомясто в жилищната сграда на меже да промени предназначението на ателието си в жилище.

Ако е издадено разрешение от главния архитект на общината за промяна на предназначението на ателието в жилище, копие от документа се представя в съответната служба за да бъде отразена промяна в кадастъра.

Собственикът на имот с променено предназначение е длъжен да подаде в общината данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ и да представи разрешението на главния архитект за промяна на предназначението на имота от ателие в жилище. Едва тогава ще може да се ползва данъчното облекчение за основно жилище , представляващо 50 % отстъпка от дължимия данък върху недвижимите имоти

Контакти
2018-01-10T12:47:49+00:00