Арбитражното споразумение

Арбитражното споразумение  е особен вид договор, чрез  който страните се съгласяват споровете във връзка с действителността, изпълнението или прекратяването на друг  договор или извън договорни отношения  да бъдат разрешавани от арбитражен съд.

 

Арбитражно споразумение може да бъде арбитражна клауза в самия договор или отделно споразумение.

 

 Арбитражното споразумение трябва да бъде писмено- в самия договор, в нарочен договор за арбитраж или в писмена кореспонденция, включително и по Интернет. Споразумението е писмено и когато се съдържа в разменени между страните писма, телеграми и други писмени средства за комуникация или в общи условия, към които препраща сключен между страните писмен договор.

 

Ако в договора липсва арбитражна клауза, в случай на подадена до арбитражния съд искова молба , ответникът , може да  приеме спорът да бъде разгледан от арбитраж  с  нарочно писмено заявление   или с устно  заявление, отбелязано в протокола на арбитражното заседание. В такъв случай или когато ответникът участва в арбитражното производство чрез депозиране на писмен отговор, представяне на доказателства, предявяване на насрещен иск или явяване в арбитражно заседание, без да оспорва компетентността на арбитража, се приема, че е налице арбитражно споразумение.

 

Обикновено арбитражното споразумение има следния текст :“ Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при …………. съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения“

 

Арбитражни споразумения може да има във всички видове договори с изключение на нотариалните , брачните , трудовите и потребителските.  

Недействителна е всяка клауза в договор, сключен между търговец и потребител, с която страните възлагат на арбитражен съд решаване на спор между тях, извън процедурата за алтернативно решаване на потребителски спорове по смисъла на този закон. Понятието „потребител“ се разбира като физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

 

Последици от включването на арбитражна клауза в договора:

 • Изменя се подведомствеността на спора. Арбитражната клауза е процесуална пречка делото да бъде разгледано и решено от държавен съд.
 • Ако все пак искът бъде предявен пред държавен съд, в отговора на исковата молба ответникът може да направи възражение за неподсъдност на спора и съдът ще прекрати делото. В такива случаи ищците губят внесената държавна такса.
 • Арбитражният съд процедира по свои собствени правила и не прилага Гражданския процесуален кодекс. Процесуалните правила на арбитражите обикновено са публикувани на страниците им  в Интернет, но не всички частни съдилища имат сайтове.
 • Страните имат право да си изберат арбитър/арбитри, измежду лицата ,които са вписани като арбитри към съответния арбитражен съд.
 • Делото ще се реши в една инстанция. Недоволната страна няма право на жалба.
 • Отмяната на решенията на арбитражния съд е в компетентността на Върховния касационен съд.
 
Правната уредба на арбитражното споразумение се съдържа в чл.19 от Гражданския процесуален кодекс, чл.7- чл. 10 от Закона за международния търговски арбитраж и чл.3 ,ал. 4 от Закона за защита на потребителите.

 

Съвети:

 • Четете внимателно договорите, които подписвате. Обикновено арбитражната клауза е най-накрая и не й се обръща внимание.
 • Ако откриете арбитражна клауза в договора, който Ви е поднесен за подписване, имате право да искате тя да отпадне, ако не сте съгласни частен съд да решава споровете с другата страна.
 • Четете Общите условия за предоставяне на услугата, за която се договаряте. Ако  Общите условия съдържат арбитражна клауза, можете да изключите нейното действие като изрично заявите това в индивидуалния договор.
 • Арбитражната клауза трябва винаги да указва наименованието и адреса на арбитражния съд. Ако не сте съгласни този съд да решава споровете Ви, можете да се договорите за друг арбитраж.
 • Когато получите писмо от арбитражен съд или известие от пощата за писмо, получете писмото и ако то съдържа искова молба до арбитражен съд, по най-бързия начин се свържете с адвокат и поискайте правен съвет. Вашето бездействие или късна реакция, имат непреодолими неблагоприятни последици.
Контакти
2018-01-12T11:47:24+00:00