Ако длъжникът Ви е съдружник в събирателно дружество в несъстоятелност, трябва да предявите вземанията си към него пред съда в процедурата по несъстоятелност на дружеството. В противен случай губите парите си.

Пример: A e дал заем на Б, който не е върнат. Б е съдружник в събирателно дружество „ООО“, за което е открита процедура по несъстоятелност. Кредиторите на дружеството и кредиторите на съдружниците имат  едномесечен срок от вписване в търговския регистър на решението за откриване на производство по несъстоятелност  да предявят пред съда вземанията си / чл.685, ал.1 от Търговския закон/.

В откритото производство по несъстоятелност на събирателното дружество  неговите съдружниците  се считат за  длъжници  и тяхното секвестируемо имущество принадлежи към  масата на несъстоятелността, служеща за удовлетворяване както на кредиторите на дружеството така и на личните кредитори на съдружниците/чл. 610, чл. 614, ал. 3 и 748, ал. 3 ТЗ/.

Кредиторите – на дружеството и личните кредитори на съдружниците следва да предявят вземанията си в производството по несъстоятелност, тъй като те не биха могли да се удовлетворят в индивидуално принудително изпълнение /чл. 638 ТЗ/, т.е. те не могат да образуват изпълнително дело пред ЧСИ или ДСИ за присъдените им вземания.  Да се върнем на горния пример: А трябва да подаде писмено заявление по делото за несъстоятелност на СД“ООО“, в което задължително  посочва основанието и размера на вземането и съдебен адрес, освен това трябва да представи заверен препис от договора на заем и документ, че е предал парите на Б. Ако А се е снабдил с изпълнителен лист срещу Б за невърнатия заем, той трябва да представи листа на съда по несъстоятелността на събирателното дружество, а не на съдебен изпълнител.Ако А. е образувал изпълнително дело  срещу Б при ЧСИ, с откриване на производство по несъстоятелност на СД“ООО“ делото се спира. А трябва да вземе удостоверение от ЧСИ и заверено копие от изпълнителния лист и да ги представи на съда по несъстоятелността на дружеството като приложение към заявлението по чл. 685, ал.1 ТЗ.Ако А. не предяви вземането си за дадените в заем пари, той ги губи завинаги, ако поради липса на имущество събирателното дружество  бъде обявено за неплатежоспособно и несъстоятелно и бъде заличено от търговския регистър / чл. 632 ТЗ/.

 Не предявените в производството по несъстоятелност вземания и не упражнени права са погасени. /чл. 739, ал. 1 ТЗ/.

По въпроса за необходимостта личен кредитор на съдружник в събирателно дружество да предяви вземането си  в производството по несъстоятелност на дружеството и относно погасяване правата на личните кредитори на съдружниците в заличени поради несъстоятелност събирателни дружества има задължителна съдебна практика Решение № 90 от 20.07.2016 г. по т.д. № 865/2015 г. на Търговска колегия на ВКС, І търговско отделение.

Контакти
2018-01-03T18:24:01+00:00