Как да получа безплатна адвокатска консултация преди завеждане на дело

След като молбата за правна помощ е получена в 14 дневен срок председателят на Националното бюро за правна помощ решава дали ще бъде предоставена такава на молителя или не. Документът, който удостоверява решението за предоставяне на безплатна правна помощ се нарича Акт за предоставяне на правна помощ. Отказът за предоставяне на безплатна правна помощ се

Как да получа безплатна адвокатска консултация преди завеждане на дело 2017-10-13T12:55:59+00:00

Може ли да избера служебен адвокат ?

Само лицата, които имат право на безплатна правна помощ съгласно чл.22, ал.1 от Закона за правната помощ могат да ползват защита от служебен адвокат. В молбата за правна помощ може да бъде посочено името на адвоката, когото лицето предпочита за защитник. Те имат възможност за избор измежду адвокатите, които са вписани в адвокатската колегия в

Може ли да избера служебен адвокат ? 2017-10-13T17:17:01+00:00

Как се предоставя безплатна правна помощ по гражданско и административно дело

След като съдът е уважил молбата на страната по делото/ищец или ответник/ за получаване на правна помощ, определението се изпраща на съвета на адвокатската колегия в района на съда. Защитникът по делото се определя от адвокатския съвет измежду адвокатите от колегията, вписани в Националния регистър за правна помощ. Обикновено се назначава адвокат за процесуален представител

Как се предоставя безплатна правна помощ по гражданско и административно дело 2017-11-23T14:11:44+00:00

Какво да очаквате от назначения ви служебен защитник?

Назначеният  служебен защитник: обяснява какво точно е положението Ви в момента; посочва какви са правата Ви;  преценява налице ли е правен интерес за образуване на делото, допустима и обоснована ли е претенцията Ви, спазени ли са законните срокове; указва какви други възможности за защита имате;  предоставя списък от документи, необходими за образуване на съответното

Какво да очаквате от назначения ви служебен защитник? 2017-10-13T13:55:14+00:00

Лишаване от безплатна правна помощ и последици

Ако се установи, че условията за предоставянето на безплатна правна помощ не са съществували изобщо или отчасти, съдът лишава страната от безплатен адвокат. Това той може да го направи служебно по свой почин или по искане на страна в процеса, обикновено това е противната страна. Назначеният служебен адвокат упражнява правомощията си до влизането в сила

Лишаване от безплатна правна помощ и последици 2017-10-13T12:58:38+00:00

Задължение за уведомяване и последици от неизпълнението му

Лицето, на което е предоставена правна помощ, е длъжно да уведоми незабавно съда, пред който делото му е висящо, за промени в обстоятелствата, на които се основава предоставянето на помощта. Съдът, взел решението за предоставяне на правна помощ, може да я прекрати от момента на настъпване на промяната. За неизпълнение на задължението за уведомяване се

Задължение за уведомяване и последици от неизпълнението му 2017-10-13T11:42:27+00:00

Прекратяване на безплатната правна помощ

Правната помощ се прекратява при смърт на лицето, на което тя е предоставена или при промяна на обстоятелствата, обосновали нейното предоставяне. Правната помощ се прекратява с определение на съда, който разглежда делото. • служебно от съда • по искане на страна • по искане на назначения служебен адвокат Предоставената правна помощ се прекратява считано от

Прекратяване на безплатната правна помощ 2017-10-13T11:40:49+00:00

Understanding Swift Solutions For Mail Order Bride Review

5 Tips to Help You Find Love After a BreakupA lot of people are rather skeptical about online dating sites, considering it as 'too-distant' to the delicacy a real situation requires, but that is not true whatsoever. The incredible vastness from the internet having its countless possibilities has developed into a section of our life,

Understanding Swift Solutions For Mail Order Bride Review 2018-02-28T13:18:07+00:00

Лицето, на което е разрешено ползване на правна помощ, дължи ли пари на служебния адвокат ?

Лицето, на което е разрешено ползване на правна помощ не  дължи пари на служебния адвокат . Адвокатът, който осъществява правна помощ, няма право да получава пари за хонорар и за покриване на разходи от лицето, на което е предоставена правна помощ.  

Лицето, на което е разрешено ползване на правна помощ, дължи ли пари на служебния адвокат ? 2017-10-13T14:01:41+00:00

Suggestions To Clear Up Concerns Pertaining To Does indeed indeed without a doubt My Ex-girlfriend Want Me Back

This can be a common sight these days, in which youngsters as well as the elders, are looking for partners, over the internet, via the going out with websites. These dating websites are indeed free and you need not pay charges, to enroll for just one. Different websites tend to have features. These famous people

Suggestions To Clear Up Concerns Pertaining To Does indeed indeed without a doubt My Ex-girlfriend Want Me Back 2018-02-26T11:44:44+00:00