Размерът на присъжданото юрисконсултско възнаграждение ще се определя съобразно Наредба на Министерския съвет за заплащане на правната помощ

Размерът на присъжданото юрисконсултско възнаграждение  ще се определя съобразно Наредба на Министерския съвет за заплащане на правната помощ, а не както до сега – съобразно Наредбата на Висшия адвокатски съвет за адвокатските възнаграждения. Изменението на чл.78, ал.8 от Гражданския процесуален кодекс е публикувано в брой 8 от 2017 г. на Държавен вестник е вече

Кога и за какво ми е нужен адвокат

Кога да търся съдействие от адвокат ? Преди сключване на сделки с недвижими имоти, договори с дълготрайно действие/наем, изработка, поръчка/ и договори с голяма стойност Преди да дадете или вземете пари в заем Преди да сключите брачен договор Преди да се решите на развод Преди да регистрирате търговско дружество Преди да подадете  молба или

Арбитражното споразумение

Арбитражното споразумение   Арбитражното споразумение  е особен вид договор, чрез  който страните се съгласяват споровете във връзка с действителността, изпълнението или прекратяването на друг  договор или извъндоговорни отношения  да бъдат разрешавани от арбитражен съд.   Арбитражно споразумение може да бъде арбитражна клауза в самия договор или отделно споразумение.   Арбитражното споразумение трябва да бъде

Предсрочното погасяване на ипотечен кредит без неустойка

Право на потребителя  е да погаси  изцяло или частично задълженията си по договор за ипотечен кредит по всяко време./чл. 41, ал.1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители/. Следователно потребителят може да върне дължимата сума по кредита/лихва и главница/ в рамките на целия срок на договора. Предсрочно може да се погаси цялото

По какъв начин следва да е удостоверено връчването на длъжника на документ

Увод   Ако длъжникът възрази срещу издадената в полза на банка заповед за незабавно изпълнение, банката има право да установи по съдебен ред вземането си. В противен случай заповедта се обезсилва служебно от съда. В практиката винаги, когато има подадено възражение от длъжник, банката завежда срещу него дело. Нейният иск се основава на чл.

Застраховка

  Застраховка “Гражданска отговорност“ не се прекратява при промяна на собствеността на автомобила, но застрахователите имат вратичка в закона и могат да поискат от купувача доплащане на премията.     В случай на промяна в собствеността на застрахованото моторно превозно средство договорът за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите не се прекратява. Това предвижда

Разноски в съдебния данъчен процес

Чл. 161. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) На жалбоподателя се присъждат разноските по делото и възнаграждението за един адвокат за всяка инстанция съразмерно уважената част на жалбата. На ответника се присъждат разноски съобразно отхвърлената част от жалбата. На администрацията вместо възнаграждение за адвокат се присъжда

Защита срещу самоволно възвръщане на владението

Самоволно възвръщане на владението   Казус. Спечелихме дело, с което съдът ни призна за собственици на имота и осъди ответниците да ни предадат владението. Снабдихме се с изпълнителен лист и образувахме изпълнително дело. Съдебният изпълнител ни въведе във владение на имота и след това прекрати делото. Впоследствие хората, които осъдихме да ни предадат имота,