Устно уведомяване в административния и съдебния административен процес

Ако получите телефонно обаждане от администрацията или административния съд за изготвен административен акт, насрочено съдебно дело или постановено съдебно решение или определение  по административен спор, не се изненадвайте, това е възможно и законосъобразно след влизане в сила на новите правила в Административно процесуалния кодекс /АПК/ ,  които са в сила от 10.10.2018 г./чл.18а АПК/ . Тези правила се отнасят до производства по издаване на индивидуални административни актове/ заповеди, разрешения, издаване на документи и други/ от държавната и общинската администрации и съдебните производства по обжалване на тези актове.

Правилата на чл.18а АПК, в т.ч. и устното уведомяване,  не се прилагат за съобщения в данъчни производства, за които има специални разпоредби в глава шеста на Данъчно осигурителния процесуален кодекс, както и за връчване на актове / АУАН /,  електронни фишове  и наказателни постановления в административно наказателното производство, в  което е прилагат правилата на чл.58 и чл.84 от Закона за административните нарушения и наказания , който препраща към разпоредбите  на Наказателно процесуалния кодекс.

Правилата за съобщения в  чл. 18а АПК  за административните и съдебно административните производства  важат както за  заявителя и жалбоподателя, така  и  за всички заинтересовани граждани, които са привлечени или встъпили като страни. Тези правила са общи и по тях се извършва   призоваването  за  административни производства, съдебни заседания  и получаването на документи/ административни и съдебни актове/, жалби, протести  и съобщения, свързани със започнало производство.

В съответствие с принципа за бързина и икономия в административния процес е предвидена възможност за устно уведомяване за издаден административен акт, изготвен документ, насрочено административно дело, постановено съдебно решение или определение/чл.18а, ал.9 АПК/, което подлежи на обжалване. Устното съобщаване се извършва по разпореждане  на административния орган или съдията  от длъжностно лице /деловодител/  от администрацията , респ. съда,   което  съобщава на адресата , че може да може да получи документите или книжата в 7-дневен срок и   удостоверява писмено с подписа си, че е извършило съобщението. Писменото удостоверяване се прилага към преписката или делото . След изтичането седмодневния срок, който започва да тече от следващия ден, документите  се смятат за връчени. Съгласно чл. 138, ал.1 във връзка с чл. 137, ал. 4 във връзка с чл.18а  ал.7-9  АПК  устно може да се извърши и призоваване за открито съдебно заседание.

Ако заявителят в административния процес и жалбоподателят в съдебния процес са посочили телефон за връзка, по всяка вероятност ще получат устно съобщение за издаден административен акт или постановено съдебно решение/определение. След изтичане на срока за получаване на акта/решението започва да тече срок за неговото обжалване.

Устно може да бъде призовано лице по реда на чл.46 АПК за даване на сведения, обяснения ,пояснения в започнало административно производство.

 Тъй като законът не уточнява, че устното съобщение се извършва само чрез нарочно обаждане по телефона от длъжностно лице на администрацията/съда до адресата , възможни са и други хипотези на устно съобщаване напр. по време на справка, която заявителят/жалбоподателят прави лично  в деловодството или по телефона може да бъде уведомен за издаден административен акт или постановено съдебно решение. Ето защо не подценявайте справките по телефона , обръщайте внимание какво Ви съобщава съответния служител и своевременно получавайте документите, за които сте били уведомени.  При устно уведомяване служителят би трябвало  ясно да Ви предупреди, че извършва устно уведомяване за административния/съдебния акт и да укаже последиците от това съобщение, а именно срокът за получаване на документа и последиците от не получаването му, но това не го пише в закона и може да Ви бъде спестено. Имайте пред вид, че в спешни случаи  по телефона може да бъдете призовани за открито съдебно заседание и това призоваване е редовно, независимо колко време  остава до заседанието, тъй като АПК не съдържа норма, аналогична на чл. 56, ал.3 ГПК за призоваване най-късно една седмица преди заседанието по делото.

2018-10-18T21:01:57+00:00