Удължават се срокове, установени със закон

Съгласно чл.4, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. се  удължават  с един месец от отмяната на извънредното положение  сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти. Това са физически и юридически лица- търговски дружества, кооперации, читалища, организации с нестопанска цел. Мярката не се отнася за сроковете, определени  в закон и изтичащи по време на извънредното положение, в които държавни органи трябва да упражнят свои правомощия.

Удължават се с един месец след датата на отмяна на извънредното положение сроковете по чл. 8в, ал. 5, чл. 10, ал. 2 и чл. 12, ал. 1, т. 1 – 7, ал. 2 и ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца, които изтичат в периода от 1 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение.

Удължава се служебно до края на месеца, в който е отменено извънредното положение срокът на всички месечни семейни помощи, отпуснати на основание чл. 7 и чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца, който изтича в периода от 1 февруари 2020 г. до отмяната на извънредното положение

Удължават се с един месец след датата на отмяна на извънредното положение следните срокове, които изтичат на 31 март 2020 г.

 

·       По чл. 48, ал. 12 от Закона за водите  относно задължението на водоползвателите да предоставят на директора на съответната басейнова дирекция, а в случаите на издадено разрешително  и на директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите, доклад за изпълнението на условията в издадените им разрешителни.

·       По чл.4, ал.2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, в който тютюнопроизводителите, които са сключили договори за изкупуване на суров тютюн трябва да се впишат в публичен регистър на тютюнопроизводителите в Министерството на земеделието, храните и горите. Срокът за вписване в регистъра може да бъде удължен до два месеца със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

·       По чл. 43 ал.5 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз относно задължението на  признатите организации на производители, които не са представили и не изпълняват оперативна програма,  да подадат в Разплащателната агенция информация за стойността на търгуваната през 2019 година  продукция.

·       По чл. 85, ал.6 от Закона за пазарите на финансови инструменти относно срока за публикуване на информация от инвестиционните посредници, който изпълняват нареждания на клиенти

·       По чл. 26а от Закона за народните читалища относно доклада за осъществените читалищни дейности, изпълнението на програмата и бюджета, който председателят на читалището  представя  пред кмета на общината и общинския съвет

Удължават с два месеца от отмяната на извънредното положение сроковете на разрешенията за извършване на дейности по чл. 1, ал. 1, т. 2, 3 и 6 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, които изтичат по време на действието на този закон, се удължават с два месеца от отмяната на извънредното положение.

До 30 юни 2020 г. се удължават сроковете за :

·       Подаване на Годишна данъчна декларация по чл. 92, ал.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и за внасяне на корпоративния данък за 2019 г. след приспадане на направените авансови вноски.

·       За деклариране и внасяне на данъка върху разходите по чл. 217, ал.2 ЗКПО

·       За деклариране на данъка върху помощите и спомагателните дейности по Закона за хазарта по чл.219, ал.4 ЗКПО

·       За подаване отчет за дейността  за 2019 г. от организаторите на хазартни игри по чл. 219, ал.5 ЗКПО

·       За внасяне на алтернативен данък от организаторите на хазартни игри по чл. 241, ал.2 ЗКПО

·       За деклариране и внасяне на данъка върху приходите на бюджетните предприятия по чл. 252, ал.1 и чл. 252 от ЗКПО

·       За деклариране и внасяне на данъка върху дейността на корабните оператори по чл.259 , ал.2 и чл. 260 от ЗКПО

·       За подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица от еднолични търговци и регистрирани земеделски производители и за внасяне на дължимия по декларацията данък.

·       За подаване на декларация в търговския регистър от предприятията, които не са извършвани дейност през 2019 г. – чл. 38, ал.9 т.2 от Закона за счетоводството.

 

До 31 юли 2020 г. се удължава:

·       срокът за публикуване на доклада за прозрачност на регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес чл. 62, ал.3 от Закона за независимия финансов одит

§  срокът, в който емитентът на ценни книжа трябва да публикува годишния финансов отчет за дейността си през 2019 г.  чл. 100н, ал.1 и 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

§  Срокът, в който инвестиционният посредник и пазарният оператор трябва да представят в Комисията за финансов надзор отчетите си за 2019 г. чл. 128, ал. 4 и чл. 190, ал. 1, предложение първо от Закона за пазарите на финансови инструменти

§  Срокът, в който инвестиционното дружество и управляващото дружество на договорния фонд са длъжни да представят на  Комисията за финансов надзор годишен отчет за 2019 г. както и срока по чл. 191, ал. 2, т. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране.

До 30 септември 2020 година се удължават:

·       Срокът за публикуване на годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади на предприятията по  чл. 38, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за счетоводството

·       Сроковете по чл. 123, ал. 1, т. 5, чл. 123е, ал. 5, чл. 190, ал. 1 и 2 и чл. 252, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване

·       Сроковете по чл. 77з, ал. 1, т. 5, сроковете по чл. 100б, ал. 8, чл. 100е, ал. 1, т. 2, чл. 100о, ал. 1 и 2, чл. 100о1, ал. 1 и 2, чл. 115, ал. 1 и чл. 139, ал. 2, предложение второ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

·       сроковете по чл. 60, ал. 1, т. 2, чл. 92, ал. 2 и чл. 191, ал. 2, т. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране

2020-04-03T15:27:09+00:00