Удължаване на срока за деклариране и довнасяне на данък върху доходите през 2019 г. има, но само за някои лица

Само за едноличните търговци и регистрираните земеделски стопани се  удължава до 30 юни 2020 г. срокът подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. и за внасяне на дължимия по декларацията данък.

Петпроцентната отстъпка от данъка за довнасяне може да се ползва от едноличните търговци и регистрираните земеделски стопани , ако подадат годишната си данъчна декларация и внесат данъка по нея до 31 май 2020 г.

Справка § 27 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г.

За всички други физически лица , които получават доходи от свободна професия или извънтрудови правоотношения, доходи от лицензионни и авторски възнаграждения,  доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък, доходи от наем и други доходи, облагаеми по ЗДДФЛ важи срока до 30 април за подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. и плащане на дължимия данък за довнасяне в този срок, както и петпроцентовата отстъпка при подаване на декларация и плащане на данъка до 31 март 2020 г.

2020-04-03T15:27:38+00:00