Спират да текат съдебните срокове

В чл.3, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. е указано, че за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда.

Всъщност това са сроковете, определени от закона или съда, в които страните трябва да извършат определени действия в започнал съдебен процес. Неспазването на тези срокове поражда неблагоприятни последици за задължената страна , най-често прекратяване на права, в определени случай- глоби или допълнителни съдебни разноски.

Съгласно чл.3, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение спират да текат сроковете по започнали преди 13.03.2020 г.:

·       Всички искови дела по Гражданския процесуален кодекс /ГПК/-общи и особени производства.

·       Обезпечителни производства по ГПК

·       Заповедни производства по ГПК

·       Охранителни съдебни производства по ГПК

·       Изпълнителни производства по ГПК

·       Съдебни производства по обжалване на административни актове по Административния процесуален кодекс

·       Съдебни производства по обжалване на актове на органите по приходите по Данъчно осигурителния процесуален кодекс.

·       Сроковете, регламентирани в Кодекса за международно частно право, приложими в арбитражните дела.

 При спиране на производството се спират и всички започнали да текат, но неизтекли още срокове. В този случай спирането на срока започва от онова събитие, по повод на което е било спряно производството. Това гласи разпоредбата на чл.61 от ГПК  относно спирането на процесуалните срокове, която е приложима във всички граждански, административно съдебни и данъчно съдебни производства.

Например: седмодневният срок за отстраняване на нередовности на искова молба  е започнал да тече на 10.03.2020 г., до обявяване на извънредното положение са изтекли три дни, остатъкът от срока / общо 4 дни/ започва да тече от датата на отмяна на извънредното положение.

 По време на извънредното положение  не спират сроковете по :

·       наказателни дела, а това са сроковете , регламентирани в Наказателно процесуалния кодекс

·       Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест

·       производства, свързани с мерки за принуда- Закона за защита от домашно насилие; Закона за здравето

 

2020-04-03T15:28:41+00:00