Спиране на давността по време на извънредно положение

Съгласно чл. 3. , ал.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г в срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат  давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.

Най-общо казано това са срокове, чието  изтичане има неблагоприятни последици за частноправните субекти- физически и юридически лица, в т.ч. търговски дружества , кооперации, юридически лица с нестопанска цел, читалища. Разпоредбата за спиране на сроковете не се отнася за публично правните субекти, т. е. за държавните органи.

Неблагоприятните последици от изтичане на давностните и преклузивните срокове  за частноправните субекти се изразяват в  пораждане на задължения или погасяване/прекратяване на права.

Третата особеност на спрените срокове по чл.3, ал.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение е ,че те трябва да са установени с нормативен акт- закон или наредба. Срокове, които са уговорени в договор или в общи условия, не спират да текат по време на извънредното положение.

Изключение от нормата за спиране на давностните срокове е направено за давностните срокове в Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.

Без претенция за изчерпателност давностни и преклузивни  срокове, които спират да текат по време на извънредното положение са :

·       Погасителната давност за вземания , уредена в чл. 110 и 111 на Закона за задълженията и договорите/ общата петгодишна и кратката тригодишна давност за периодични вземания/.

·       Давността за предявяване на съдебни искове по  трудови спорове – чл. 358 от Кодекса на труда / оспорване на дисциплинарни наказания, прекратяване на трудово правоотношение, промяна на мястото и характера на работа  и обезщетения по Кодекса на труда/

·       Давността по чл. 378 и 379 от Кодекса за застраховането- правото на застрахователно обезщетение, регресни и суброгационни искове на застрахователя, иска на причинителя на вредата, който е удовлетворил пострадалото лице,  срещу застрахователя по застраховка “Гражданска отговорност“, пряк иск на увреденото лице срещу застрахователя на причинителя на щетата, вземането на застрахователя за застрахователна премия.

·       Срокът за предявяване на искове за обезщетение по Закона за защита на потребителите.

·       Срокът на предявяване на иска  за унищожение на завещателно разпореждане по чл. 44 он Закона за наследството, срокът за представяне на завещанието по чл. 27, ал.2 от Закона за наследството, срокът за приемане на наследството по чл. 51, ал.1  от Закона за наследството, срокът по чл. 56, ал.1 от Закона за наследството за предявяване на иск за унищожение на отказа от наследство, срокът за приемане на наследството по опис.

·       Срокът за  упражняване на правото на строеж върху чужда земя по чл.67 от Закона за собствеността.

·       Сроковете за предявяване на вземания и искове по Търговския закон.

 

 

2020-04-03T15:28:09+00:00