Прекратяване на безплатната правна помощ

Правната помощ се прекратява при смърт на лицето, на което тя е предоставена или при промяна на обстоятелствата, обосновали нейното предоставяне.

Правната помощ се прекратява с определение на съда, който разглежда делото.
• служебно от съда
• по искане на страна
• по искане на назначения служебен адвокат

Предоставената правна помощ се прекратява считано от датата на смъртта на физическото лице, на което е било предоставена или от момента на настъпване на промяна в обстоятелствата, обусловили предоставянето ѝ.

Предоставената правна помощ може да бъде изцяло или частично прекратена

Назначеният служебен адвокат упражнява правомощията си до влизането в сила на определението за прекратяване на правната помощ, ако това е необходимо за предпазване на страната от неблагоприятни правни последици.
В случай на смърт на лицето, на което е била предоставена правна помощ, съдебния процес продължава с участието на неговите наследници, които обаче не се ползват от безплатната адвокатска защита. Те могат да подадат молба за правна помощ, ако спрямо тях са налице условията, определени в Закона за правната помощ.

2017-10-13T11:40:49+00:00