Основания за отказ за предоставяне на безплатна правна помощ

Правна помощ, финансирана от държавата не се предоставя:
1. когато предоставянето й не е оправдано от гледна точка на ползата, която тя би донесла на лицето, кандидатстващо за правна помощ;
2. когато претенцията е очевидно неоснователна, необоснована или недопустима;
3. по търговски дела и данъчни дела, освен ако страната, кандидатстваща за правна помощ, е физическо лице и отговаря на условията за предоставяне на правна помощ.

2017-10-13T11:36:13+00:00