Несъстоятелност на заличен едноличен търговец

Всяко дееспособно физическо лице /навършило 18 годишна възраст  и което не е поставено под пълно или ограничено запрещение/ с местожителство в България, може да се регистрира като едноличен търговец/чл.56 от Търговския закон/ , ако за него не съществуват ограниченията в чл.57 ТЗ. Вписването на едноличния търговец се заличава от търговския регистър: при прекратяване на дейността му или при установяване на местожителството му в чужбина – по негово заявление; при смъртта му – по заявление от наследниците или при поставянето му под запрещение – по заявление от настойника или попечителя.

Ако преди заличаването на едноличния търговец, същият е станал неплатежоспособен, за него се открива производства по несъстоятелност, независимо, че към датата на подаване на молбата за несъстоятелност физическото лице не е било вече търговец /чл. 611 ,ал.1 ТЗ/. Неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо: парично задължение, породено от или отнасящо се до търговска сделка, включително нейната действителност, изпълнение, неизпълнение, прекратяване, унищожаване и разваляне, или последиците от прекратяването ѝ, или  публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност, или  задължение по частно държавно вземане, или  задължение за изплащане на трудови възнаграждения към най-малко една трета от работниците и служителите, което не е изпълнено повече от два месеца.   Неплатежоспособността се предполага, когато длъжникът е спрял плащанията. Спиране на плащанията е налице и когато длъжникът е платил изцяло или частично вземания на определени кредитори.  Неплатежоспособността се предполага, ако по изпълнително производство, образувано за изпълнение на влязъл в сила акт на кредитора, подал молба за откриване на производство по несъстоятелност, вземането е останало изцяло или частично неудовлетворено в рамките на 6 месеца след получаване на поканата или на съобщението за доброволно изпълнение.

Срокът, в който едноличния търговец е длъжен да поиска откриване на производство по несъстоятелност е 30 дни от датата, на която е станал неплатежоспособен. Това задължение не отпада, ако в този период бъде заличено в търговския регистър вписването на длъжника като едноличен търговец. За не заявяване в съда на неплатежоспособността и непоискване в срок  откриване на производство по несъстоятелност е предвидена наказателна отговорност.

Срокът, в който може да бъде направено искането на обявяване в несъстоятелност на заличен от търговския регистър едноличен търговец е една година след вписване на заличаването в регистъра. Това означава, че ако преди заличаването  от търговския регистър едноличният търговец е бил неплатежоспособен, в едногодишен срок след заличаването негов кредитор по търговска сделка, НАП за държавни и общински вземания и/ или  Изпълнителна агенция „Инспекция по труда“ могат да поискат  откриване на производство по несъстоятелност.

Обявеният в несъстоятелност едноличен търговец не може  отново да се регистрира като едноличен търговец, освен ако не са възстановени правата му.

Обявеният в несъстоятелност едноличен търговец не  може да бъде : прокурист на търговец,  неограничено отговорен съдружник в събирателно и командитно дружество,  управител на ООД,  учредител на АД, член на съвета на директорите на АД, член на надзорния съвет на АД

2018-04-02T12:17:00+00:00