Наем на земеделска земя

1.Кой може да отдава под наем земеделска земя

Земеделска земя може да се отдава под наем от:

1. собственика или от упълномощено от него лице;

2. лице, което притежава права върху земеделската земя, включващи в съдържанието си правомощие да ползва или да управлява земята, предоставено от собственик или от упълномощено от него лице/арендатор, лице с учредено вещно право на ползване, наемател /

3. съсобственик или съсобственици на земеделска земя, или от упълномощено от тях лице.

 Договор за наем на земеделска земя със срок над една година се сключва

1.от собственик

2.съсобственици на земеделска земя, притежаващи повече от 25 на сто идеални части от съсобствения имот, или от упълномощено от тях лице

 В тези случаи отношенията между съсобствениците се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността      че всеки съсобственик участва в ползите и тежестите на общата вещ съразмерно с частта си.

С новата разпоредба на чл.4а от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, в сила от 22.05.2018 г. се ограничи възможността лица, които не са собственици или съсобственици на земеделска земя да я отдават под наем за срок по-дълъг от една година. При това положение арендаторите ,наемателите и ползвателите на земеделска земя ще могат да сключват само едногодишни договори за наем. Друго ограничение в пренаемането на земя е, че наемателят може да пренаеме земята или част от нея след получаване на изрично писмено съгласие от наемодателя/чл.4а, ал.4 ЗСПЗЗ/.

2.Пълномощно за сключване на наемен договор за земеделска земя

Упълномощаването за сключване на договор за наем на земеделска земя трябва да бъде с изрично пълномощно с нотариално удостоверяване на съдържанието и подписите на упълномощителите/чл.4а, ал.3 от ЗСПЗЗ/.

3.Форма за валидност на наемните договори за земеделска земя.

Договорите за наем на земеделска земя със срок, по-дълъг от една година, както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване се сключват в писмена форма с нотариално удостоверяване на съдържанието и подписите на страните, извършени едновременно.

Договори за наем на земеделска земя, които не са нотариално заверени са нищожни поради неспазване на предвидената з закона форма.

4. Проверка дали земята се отдава под наем от оправомощено лице.

 В хода на нотариалното производство нотариусът извършва проверка за спазване на изискванията на чл. 4а от ЗСПЗЗ.

5. Скици

Нотариусът  прилага към нотариалното дело скици на имотите, предмет на договора. Скиците се заявяват за получаване от нотариуса чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър или се предоставят от страна в нотариалното производство. Когато за съответното землище няма влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри, към нотариалното дело се прилагат скици на имотите, издадени от съответната общинска служба по земеделие по местонахождението на имотите.

6. Задължение за вписване на наемните договори за земеделска земя в Агенция по вписванията

 Договорите за наем на земеделска земя със срок, по-дълъг от една година, както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване, сключени в писмена форма с нотариално удостоверяване на съдържанието и подписите на страните, се вписват в съответната служба по вписванията по местонахождението на имотите. Към актовете, подлежащи на вписване, се прилагат  скици на имотите. Вписването се разпорежда от съдията по вписванията при спазване на изискванията на чл. 4а от ЗСПЗЗ. За вписването се заплаща таксa.

контакти

още информация

 

2020-07-04T15:56:22+00:00