Адвокат, който е гражданин на ЕС и е придобил адвокатска правоспособност в държава-членка на ЕС, може да представлява страна по съдебно дело в България само съвместно с адвокат, който е вписан в регистъра на българска адвокатска колегия.

Адвокат, който е придобил правоспособност в държава извън ЕС , не може да извършва процесуално представителство пред български съд.