Адвокат, който е придобил правоспособност в Република България , може да представлява и защитава свой клиент пред съд в държава-членка на ЕС, само съвместно с адвокат, който има призната правоспособност в същата държава и съобразно процесуалните закони на тази държава.

Адвокат, който е придобил правоспособност в Република България , може да представлява и защитава свой клиент пред съд на държава извън ЕС, само ако законите на тази държава позволяват това.