Лишаване от безплатна правна помощ и последици

Ако се установи, че условията за предоставянето на безплатна правна помощ не са съществували изобщо или отчасти, съдът лишава страната от безплатен адвокат. Това той може да го направи служебно по свой почин или по искане на страна в процеса, обикновено това е противната страна.
Назначеният служебен адвокат упражнява правомощията си до влизането в сила на определението за лишаване от правна помощ, ако това е необходимо за предпазване на страната от неблагоприятни правни последици.
Лишаването от безплатна правна помощ може да е изцяло или частично.
Ако лицето бъде лишено от правна помощ, то е длъжно да внесе или да върне всички суми, от плащането на които е било неоснователно освободена, както и да заплати определеното възнаграждение на назначения му служебен адвокат.

Разноските за правна помощ, които подлежат на връщане, са частни държавни вземания и се събират от Националната агенция за приходите въз основа на издаден от съда изпълнителен лист.

Съдът налага глоба на страната, която е посочила неверни или непълни данни в молбата за правна помощ и вследствие на това е получила или се е опитала да получи правна помощ. Глобата е в размер от 50 до 300 лева.

2017-10-13T12:58:38+00:00