Лихви за забавено плащане не се начисляват

Разпоредбата на чл.6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. гласи, че до отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава. Казано по-просто: по време на извънредното положение лихви не текат.

 Тази разпоредба се отнася за:

·       Договорни задължения и  важи както за търговски и трудови  договори така и за сделки между физически лица, наричани още граждански договори.

·       Плащане на парични суми

·       Парични задължения на частноправни субекти- физически и юридически лица- търговски дружества, кооперации, юридически лица с нестопанска цел, читалища както и за общини, университети, училища, болници за сключени от тях договори.

·       Парични задължения по договори, сключени при общи условия за доставка на комунални услуги- електрическа енергия, топлинна енергия, вода и т.н.

·       Така наречените наказателни лихви, които банкови и небанкови институции начисляват за просрочие на вноски по кредити

·       Публично правни задължения- данъци, осигуровки, глоби, имуществени санкции

·       Парични вземания, произхождащи от административни договори

Тази разпоредба не се отнася за:

·       Възнаградителни лихви, уговорени в договорите за кредити и парични заеми.

Всъщност  разпоредбата на чл. чл.6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение дерогира временно чл. 86, ал.1 от Закона за задълженията и договорите, който указва, че при неизпълнение на парично задължение длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата и чл. 175, ал.1 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс, който разпорежда, че за неплатените в законоустановените срокове публични задължения се дължи лихва в размер, определен в съответния закон..

Ако паричното задължение е станало изискуемо, т.е настъпил е неговият падеж, по време на обявеното извънредно положение на 13.03.2020 г. законна лихва не се начислява за времето от падежа до датата на отмяна на извънредното положение.

Ако падежът на паричното задължение е настъпил преди обявяване на извънредно положение законна лихва са дължи за периода от датата на падежа до 12.03.2020 г. включително. Ако след отмяна на извънредното положение вземането не е погасено, започва нов лихвен период. Общият размер на вземането за лихва ще бъде сумата от лихвата, което е  начислената преди извънредното положение и сумата на лихвата след отмяната му.

 Неустойката обезпечава изпълнението на задължението и служи като обезщетение за вредите от неизпълнението, без да е нужно те да се доказват/чл. 92 от Закона за задълженията и договорите/. Неустойката за неплатени в срок парични задължения обикновено се уговаря като процент от сумата на забавеното плащане, но може да е с предварително определен размер. Доскоро неустойката за неизпълнение на парично задължение се назоваваше в някои банкови договори наказателна лихва. Съгласно чл.6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение неустойка за неизпълнение в срок на парично задължение не се дължи за времето от обявяване на извънредното положение до отмяната му.

Във връзка с разпоредбата на  чл.6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение най-честите въпроси са:

1.  Ако не си платя в срок сметката за парно, ток, вода и телефон какво се случва ? Ще продължавате да дължите сумата за доставената услуга, но няма да дължите лихва за периода на извънредното положение. Ако сметката е просрочена преди влизане в сила на извънредното положение начислената лихва до 13.03.2020 г. остава дължима, но от 13.03.2020 операторът трябва да спре да начислява лихви до отмяна на извънредното положение.

2.Ако не платя в срок вноската по кредит има ли право банката да ми начислява лихва. Договорената възнаградителна лихва , която е  включена в анюитетната вноска остава дължима, но банката няма право да начислява лихва или неустойка за закъснение /наказателна лихва/ върху неплатените вноски от дата на извънредното положение до отмяната му.

3. Работодателят ми плати заплатата със закъснение, имам ли право на лихва? Ако падежът на плащането на заплата е настъпил преди 13.03.2020 г. имате право да искате лихва от датата на падежа до 13.03.2020 г.. Ако падежът е след 13.03.2020 г. и плащането е извършено по време на извънредното положение, лихва не се дължи.

4. Олихвяват ли се не внесените в срок данъци и осигуровки ? За публичните задължения, чийто падеж е настъпил по време на извънредното положение лихва  до отмяната му лихва не се дължи.

Лихвите за неплатените в законоустановените срокове публични задължения се дължи лихва в размер, определен в Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания/ чл. 175, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/. В чл.6 от  Закона за мерките и действията по време на извънредното положение е указано, че  до отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви. Нормата не прави изключение за плащане на публично правни задължения, следователно за времето на извънредното положение частноправните субекти- физически и юридически лица не дължат лихви за забавени вноски за данъци и осигуровки.

 

 

2020-04-03T15:25:54+00:00