Компенсаторна такса за движение без е-винетка е право на нарушителя

 

Ако водач на пътно транспортно средство  се движи по платената  пътна мрежа без е-винетка и бъде спрян от длъжностно лице от АПИ/ Национално тол-управление/ или МВР  има право да плати компенсаторна такса за да не му бъде съставен акт за установяване на административно нарушение . Това право  на водача-нарушител е  предвидено в чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата. Плащането на таксата е основание за освобождаване от административно наказателна отговорност не само на нарушителя, но и на собственика/ползвателя на превозното средство. Ако нарушителят не упражни правото си да плати компенсаторна такса, ще му бъде съставен АУАН и впоследствие ще му бъде връчено наказателно постановление за налагане на глоба по чл. 179, ал.3 от Закона за движение по пътищата. Глоба/имуществена санкция ще бъде наложена и на собственика/ползвателя на превозното средство на основание чл.179, ал.3б от Здвп.

 Нарушителят има възможност за избор да плати компенсаторна такса или да му бъде наложена глоба/имуществена санкция. Размерът на компенсаторната такса е приблизително 1/4 от размера на глобата/имуществената санкция.

Важно е да се знае, че:

1.    Компенсаторната такса не замества пътната такса на база време/ е-винетка/.

2.     Компенсаторната такса може да бъде платена както от водача-нарушител така и от собственика/ползвателя на автомобила.

3.    Размерът на компенсаторната такса е диференциран в зависимост от категорията на превозното средство и регистрацията на автомобила/ за автомобилите с чужда регистрация се плаща по-малка компенсаторна  такса/

4.    Плащане на компенсаторна такса в момента на установяване на нарушението е възможно, само ако контролният орган е от АПИ-национално тол управление и ако той  разполага с устройство посредством което може да се извърши плащане с дебитна/кредитна карта. Ако контролният орган е от Пътна полиция, не е възможно нарушителят да плати компенсаторна такса преди съставяне на АУАН.

5.    Ако за нарушението е издаден електронен фиш, нарушителят ще се освободи  от по-високата глоба,  ако плати компенсаторна такса в 14 дневен срок от връчване на фиша и поиска писмено от председателя на АПИ анулиране на електронния фиш.

6.    Нито Законът за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ нито  Законът за пътищата регламентират реда за освобождаване от административно наказателна отговорност, ако нарушителят упражни правото си да плати компенсаторна такса. Тази празнотата в закона ще доведе до разнообразна практика както при налагане на наказанието така и при обжалване на наказателните постановления, тъй като не е указан моментът, до който може да бъде упражнено правото за плащане на компенсаторна такса и кога то се прекратява.

7.    Не плащането на компенсаторна такса не води автоматично до дължимост и изискуемост на глобата по чл.179  ал.3 и ал.3б от Закона за движение по пътищата.

2019-01-15T15:45:52+00:00