Кой може да бъде арендодател

Договор за аренда на земеделска земя могат да сключат:

  • собственикът на земята
  •  съсобственик на земеделска земя, чиято собственост е повече от 50 на сто идеални части от съсобствен имот
  • лице, упълномощено от собственик или съсобственици, притежаващи общо с него повече от 50 на сто идеални части от съсобствения имот.

Упълномощаването трябва да бъде с нотариално заверено изрично пълномощно.

Когато земята е дадена под аренда от съсобственик или упълномощено лице от съсобствениците отношенията между тях се уреждат по правилото , че всеки съсобственик участва в ползите и тежестите на общия имот съразмерно с частта си.

Може ли арендаторът да арендува дадената му земя ?

 Независимо от договореното от страните по договор за аренда на земеделска земя, арендаторът може да преотдаде под аренда земята или част от нея. В такъв случай е необходимо  изричното писмено съгласие от арендодателя/арендодателите.

При преарендуване преарендаторът не може да има повече права от арендатора, а последният не се освобождава от задълженията си към арендодателя, включително и за арендното плащане.

2018-05-22T20:11:24+00:00