Кой и как преценява дали лицето има право на безплатна адвокатска помощ

По граждански и административни дела преценката, дали молителят има право на безплатна правна помощ, се прави от съда, разглеждащ делото.
По наказателни дела преценката, че обвиняемият или подсъдимият няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение, се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия/съд, прокурор, следовател, дознател/. Същото важи и за частния обвинител, гражданския ищец, гражданския ответник и частния тъжител

При преценката се взема предвид:
1. доходите на лицето или на неговото семейство;
2.имущественото състояние, удостоверено с декларация;
3. семейното положение;
4. здравословното състояние;
5. трудовата заетост;
6. възрастта;
7. други обстоятелства.

2017-10-13T11:35:34+00:00