Как се сключва договор за аренда на земеделска земя

1.  Форма на договора за аренда

Договорите за аренда се сключват в писмена форма с нотариално удостоверяване на съдържанието и подписите на страните, извършени едновременно. По същия начин се сключват и споразуменията за изменение или прекратяване на договорите за аренда.

2.  Необходими ли са скици на арендуваните имоти

Кадастрална скица на арендувания имот се прилага към нотариалното дело от нотариуса. Скиците се заявяват  от нотариуса за получаване чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър или се предоставят на нотариуса  от страна по договора.

Когато за съответното землище няма влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри, към нотариалното дело се прилагат скици на имотите, издадени от съответната общинска служба по земеделие по местонахождението на имотите.

 

3. Вписват ли се договорите за аренда в Агенция по вписванията

Договорите за аренда, както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване, сключени в писмена форма с нотариално удостоверяване на съдържанието и подписите на страните, се вписват в службата по вписванията . Към договора/споразумението , подлежащ на вписване, се прилагат издадените от службата по кадастъра/ общинската служба по земеделие  скици на имотите.

4.Регистрират ли се договорите за аренда в службата по земеделие

Договорите за аренда де регистрират в общинските служби по земеделие.

Правната уредба на договора за аренда на земеделска земя се съдържа в Закона за арендата в земеделието.

2018-05-22T19:43:49+00:00