Какво не може да прави арендаторът без съгласието на арендодателя

Без предварително писмено съгласие на арендодателя арендаторът не може:

  •    да преотдаде под аренда земята или част от нея /чл.3, ал.5 от Закона за арендата в земеделието/.
  •    да изменя начина на трайно ползване на обекта на договора и да извършва подобрения в него .Съгласие не е необходимо, когато измененията и подобренията не се отразяват върху ползването на обекта на договора след изтичане на срока на договора./чл.9, ал.3 от Закона за арендата в земеделието/.
  •    да извършва строителни работи, за които се изисква разрешение за строеж/чл.9, ал.4 от Закона за аренда в земеделието/.
2018-05-22T20:40:52+00:00