За административен акт или за съдебно административно дело може да бъде съобщено чрез залепване на уведомление на входната врата

В Административно процесуалния кодекс /АПК/ бяха въведени нови правила за съобщения по административни и съдебно административни производства, които са в сила от 10.10.2018 г./чл.18а АПК/ . Тези правила се отнасят до производства по издаване на индивидуални административни актове/ заповеди, разрешения, издаване на документи и други/ от държавната и общинската администрации и съдебните производства по обжалване на тези актове. Правилата на чл.18а АПК не се прилагат за съобщения в данъчни производства, за които има специални разпоредби в глава шеста на Данъчно осигурителния процесуален кодекс, както и за връчване на актове / АУАН /,  електронни фишове  и наказателни постановления в административно наказателното производство, в  което е прилагат правилата на чл.58 и чл.84 от Закона за административните нарушения и наказания , който препраща към разпоредбите  на Наказателно процесуалния кодекс.

Правилата за съобщения в  чл. 18а АПК  за административните и съдебно административните производства  важат както за  заявителя и жалбоподателя, така  и  за всички заинтересовани граждани, които са привлечени или встъпили като страни. Тези правила са общи и по тях се извършва   призоваването   и получаването на документи и съобщения, свързани със започнало производство.

В сравнение с Гражданския процесуален кодекс/ГПК/   в АПК предвидени повече и по-ефективни начини за уведомяване : уведомяване чрез изпращане на и-мейл на посочен от лицето/организацията  електронен адрес, устно уведомяване. Но независимо от това, може да се стигне до уведомяване на страната на адрес. Когато съобщаването не може да бъде извършено по електронната поща или устно, то се извършва чрез връчване на последния адрес, посочен от страната, или при липса на такъв – на адреса, на който страната е получавала съобщения или е била призована за последен път в производството. Когато няма адрес, който страната е посочила или на който е получавала съобщения или е била призовавана, на страната се връчват съобщения:  за граждани – по настоящия адрес, а при липса на такъв или когато не могат да бъдат намерени на този адрес – по постоянния адрес; ако и по постоянен адрес няма кой да получи съобщението, се връчва по месторабота;  за организации – ако са вписани в нормативно уреден регистър – на вписания в регистъра адрес.

Когато страната не може да бъде намерена на адреса и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, съобщаването се извършва чрез залепване на уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, съобщението се пуска и в нея. В съобщението се посочва, че документите или книжата са оставени в деловодството  на органа или на съда и могат да се получат в едноседмичен срок. Документите или книжата се смятат за връчени с изтичането на срока за получаването им от канцеларията на органа или на съда. Разпоредбата на чл.18а, ал.9 от АПК е аналогична на чл.47 ГПК с някои различия:

·         В административния и в съдебно административния процес не е необходимо заявителят, жалбоподателят или привлеченото в процеса лице да бъде търсено в продължение на един месец и да не е открито на адреса. Достатъчно е разпореждане на водещия производството административен орган, съответно административния съдия  за залепване на уведомление след като призовкарят или пощенският оператор е декларирал, че лицето не е намерено на адреса.

·         Срокът за получаване на документите от администрацията и административния съд е едноседмичен, наполовина по-кракът отколкото в чл.47, ал.2 ГПК.

·         При  уведомление  чрез залепване в производството пред административен орган съобщението се поставя на таблото за обявления или в Интернет страницата на съответния орган за срок, не по-кратък от 7 дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено

2018-10-18T20:27:15+00:00