Задължение за уведомяване и последици от неизпълнението му

Лицето, на което е предоставена правна помощ, е длъжно да уведоми незабавно съда, пред който делото му е висящо, за промени в обстоятелствата, на които се основава предоставянето на помощта.
Съдът, взел решението за предоставяне на правна помощ, може да я прекрати от момента на настъпване на промяната.

За неизпълнение на задължението за уведомяване се дължи глоба и връщане на разноските за адвокат, платени от Националното бюро за правна помощ.

Когато страната, на която е разрешена правна помощ, не уведоми своевременно съда за обстоятелства, които са от значение за решението за прекратяване на помощта , съдът й налага глоба в размер от 50 до 300 лева.
Ако лицето не уведоми своевременно за промяна в обстоятелствата , на които се основава предоставянето на помощта, то възстановява на Националното бюро за правна помощ направените разноски от момента на промяната. За сумата на разноските съдът издава изпълнителен лист, а събирането им се извършва от НАП.

2017-10-13T11:42:27+00:00