Безплатна адвокатска помощ 2017-11-07T23:34:00+00:00

В кои случаи лицето, получило правна помощ, може да бъде осъдено за разноски по гражданско дело ?

Лицето, получило правна помощ по гражданско дело може да бъде осъдено да плати разноските на противната страна/държавна такса, депозит за вещо лице и/или свидетели и адвокатски хонорар/ в два случая:  ако искът му  бъде отхвърлен или

Как да поискам правна помощ по наказателно дело и при задържане от полицейски или митнически орган

При започнал  съдебен  наказателен процес решението за предоставяне на безплатна правна помощ се взема от съда В досъдебно производство решението за предоставяне на безплатна правна помощ се взема от прокурора, който ръководи разследването. При

Безплатна правна помощ при международни спорове. Условия за предоставяне.

Правна помощ по международни спорове се предоставя по граждански и търговски дела пред всички съдебни инстанции. Международен спор е спорът, при който страната, кандидатстваща за правна помощ, е гражданин на държава - членка на

Безплатна правна помощ по международен спор, който се разглежда от български съд

Молба за правна помощ се подава по избор на кандидата до компетентния орган на държавата - членка на Европейския съюз, в която той пребивава постоянно или обичайно или пряко до Министерството на правосъдието на Република

Безплатна правна помощ при изпълнение в България на съдебно решение от друга държава-членка на ЕС.

Кандидатът, който е получил правна помощ в друга държава - членка на Европейския съюз, където е било гледано делото, има право на правна помощ по Закона за правната помощ, в случай че от Република България

Обхват на безплатната правна помощ по международни спорове

Правната помощ за гражданите на Европейския съюз или на законно пребиваващите лица в държава - членка на Европейския съюз обхваща и следните разноски, пряко свързани с международния характер на спора: 1. за устен превод; 2.