Адвокатска дейност 2017-11-07T23:34:21+00:00

Длъжен ли е адвокатът да оказва безплатна помощ.

Длъжен ли е адвокатът да оказва безплатна помощ.

Адвокатът не е длъжен да работи безвъзмездно за никого.

Адвокатът има право да оказва безплатно помощ на определена категория лица, изрично посочени в чл. 38 от Закона за адвокатурата.

Може ли да бъде присъден по-нисък размер на адвокатско възнаграждение ?

Ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът може по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но

Адвокатско възнаграждение при приключване на делото със спогодба

При прекратяване на делото със съдебна спогодба внесеното адвокатско възнаграждение не се връща. Разноските по производството и по спогодбата остават върху страните, както са ги направили, ако не е уговорено друго.

Кога и за какво ми е нужен адвокат

Кога да търся съдействие от адвокат ?

Преди сключване на сделки с недвижими имоти, договори с дълготрайно действие/наем, изработка, поръчка/ и договори с голяма стойност

Преди да дадете или вземете пари в заем

Преди да сключите брачен договор

Преди