Адвокатска дейност 2017-11-07T23:34:21+00:00

Може ли адвокатът да се откаже от поетата защита на своя клиент ?

Адвокатът –защитник в наказателния процес не може да се откаже от поетата защита, освен ако стане невъзможно да изпълнява задълженията си по независещи от него причини/болест, задържане под стража/. В последния случай защитникът е длъжен

Може ли да се откажа от защитата на адвоката, когото съм наел ?

Клиентът може да оттегли пълномощното от адвоката във всеки един момент от съдебния процес. Необходимо е да заяви това писмено на съда, който разглежда делото, както и да уведоми клиента за оттегленото пълномощно.

При неоснователно оттегляне

Адвокатска тайна

Адвокатът е длъжен да пази тайната на своя клиент без ограничение във времето. Опазването на професионалната тайна е основно и първостепенно задължение на адвоката.

 Адвокатът пази в тайна всяко узнато от него при и по повод

Ще ми присъди ли съдът разноските , които съм направил за адвокат.

По граждански дела съдът присъжда на ищеца платеното от него възнаграждение за един адвокат съразмерно с уважената част от иска. Присъдените разноски се дължат от ответника и за тях съдът издава изпълнителен лист въз

Как се определя възнаграждението на адвоката ?

Адвокатът има право на възнаграждение за своя труд. Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ се определя по свободно договаряне въз основа на писмен договор с клиента, но не може да бъде по-малък