Обявяване на публична продан на недвижим имот

1.Срок за изготвяне на обявлението.

Една седмица след описан на недвижимия имот  съдебният изпълнител е длъжен  да изготви обявление за проданта.

 2. Съдържание на обявлението

В  обявлението за проданта  задължително се посочва:

·       собственика на имота;

·       описание на имота;

·        ипотекиран ли е имота, има ли установени към момента на възбраната ограничени вещни права върху имота, вписани искови молби, други възбрани и договори за наем

·        цената, от която ще започне проданта

·        мястото и деня, в който ще започне и ще завърши проданта.

 3. Публикуване на обявлението

Обявлението за публичната продан се поставя на съответните места:

·       в канцеларията на частния съдебен изпълнител;

·        в сградата на районния съд;

·       в общината или кметството по местонахождението на имота.

·       на самия имот

Обявлението за публичната продан  се  публикува на интернет страницата на окръжния съд по местоизпълнението.

 4. Срок на публикуване на обявлението

Обявланието се публикува  най-малко един ден преди посочения в  него ден за започване на проданта.

 5. Протокол за обявяването на проданта 

 В деня , в който  съдебният изпълнител  прави обявлението за публичната продан съставя протокол. Протоколът се регистрира в районния съд.

Протоколът за обявлението се приобщава към съответното изпълнително дело.

 В обявлението за публичната продан съдебният изпълнител определя времето, през което недвижимият имот може да бъде преглеждан от лицата, които желаят да го купят.

 За обявяването на публичната продан не се изпращат съобщения на взискателя, длъжника и присъединените кредитори.

2017-12-14T15:31:27+00:00