Неплатежоспособен търговец

Неплатежоспособността на търговеца е основание за откриване на производство по несъстоятелност /чл.607а, ал.1 Търговския закон/.

Основната предпоставка за неплатежоспособността на търговеца е той да не е в състояние за изпълни определено в закона /чл. 608 , ал.1 ТЗ/ изискуемо парично  вземане.

Изискуемо е вземането, чийто падеж е настъпил. Срокът, в който едно парично задължение на търговец трябва да бъде изпълнено е определен в договора. В чл. 303 а от ТЗ се съдържат специални правила за падежа на  парични задължения между търговци, а именно : страните по търговска сделка могат да договорят срок за изпълнение на парично задължение не повече от 60 дни,  по изключение може да бъде договорен и по-дълъг срок, когато това се налага от естеството на стоката или услугата или по друга важна причина, ако това не представлява явна злоупотреба с интереса на кредитора и не накърнява добрите нрави.  Ако не е уговорен срок за плащане, паричното задължение трябва да бъде изпълнено в 14-дневен срок от получаване на фактура или на друга покана за плащане. Когато денят на получаване на фактурата или поканата за плащане не може да се установи или когато фактурата или поканата са получени преди получаване на стоката или услугата, срокът започва да тече от деня, следващ деня на получаване на стоката или услугата, независимо че фактурата или поканата за плащане са отпреди това.

 Когато договорът или закон предвижда преглеждане или приемане на стоката или услугата, срокът за плащане започва да тече от приемането или от приключването на преглеждането, ако фактурата или поканата за плащане са получени преди това. Срокът за преглеждане или приемане е 14 дни от получаване на стоката или услугата. По изключение може да бъде договорен по-дълъг срок за преглеждане или приемане, когато това се налага от естеството на стоката или услугата или по друга важна причина.

Срокът за   плащане на  публични вземания /държавни и общински/  е определен в съответните закони/ ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗАДС, ЗАДС/, а за частните държавни и общински вземания в съответните договори.

За кои неплатени в срок  задължения длъжникът-търговец може да бъде обявен в несъстоятелност ?

1. парично задължение, породено от или отнасящо се до търговска сделка, включително нейната действителност, изпълнение, неизпълнение, прекратяване, унищожаване и разваляне, или последиците от прекратяването ѝ

2. публично правно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност/данъци, мита, акцизи, осигурителни вноски, държавни и общински такси, имуществени санкции, наложени с влезли в сила наказателни постановления/.

3.  задължение по частно държавно вземане /наеми на държавни и общински имоти, продажна цена на държавно и общинско имущество, неустойки и обезщетения по договори с държавата и общините  и др./

4. задължение за изплащане на трудови възнаграждения към най-малко една трета от работниците и служителите, което не е изпълнено повече от два месеца.

 Презумпции за неплатежоспособност са уредени в ал.2, ал.3 и ал.4 чл. 608 ТЗ

 1.Предполага се, че търговецът е неплатежоспособен , ако преди подаване на молбата за откриване на производството по несъстоятелност не е заявил за обявяване в търговския регистър годишните си финансови отчети за последните три години.

2.Неплатежоспособността се предполага, когато длъжникът е спрял плащанията. Спиране на плащанията е налице и когато длъжникът е платил изцяло или частично вземания на определени кредитори, а на останалите – не е .

3. Неплатежоспособността се предполага, ако търговецът е длъжник по изпълнително дело, образувано за изпълнение на влязъл в сила акт / изпълнителен лист, акт за установяване на публично държавно или общинско вземане, ревизионен акт/ на кредитора, който е подал  молба за откриване на производство по несъстоятелност,  и вземането му  е останало изцяло или частично неудовлетворено в рамките на 6 месеца след получаване на поканата или на съобщението за доброволно изпълнение.

2018-02-28T16:49:01+00:00