Наддавателни предложения при публична продан на недвижим имот

1.Наддавачи

 Наддавачи в публична продан на недвижим имот могат да бъдат пълнолетни физически лица  и юридически лица с изключение на длъжника, неговият законен представител/ родители на непълнолетните лица и управители на юридическите лица/, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, в чийто район се провежда публичната продан,  служителите на съдебния изпълнител, който провежда публичната продан. Нямат право да вземат участие в наддаването съдиите, прокурорите, държавните и частните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и адвокатите – относно спорните права, които са подсъдни на съда, към който се числят или във ведомството на който действат, освен ако купувачът е съсобственик на спорното право.

 2. Задатък

 За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатък 10 на сто върху началната цена.

Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Напр. при начална цена е 10 хиляди лева  задатъкът е 1 000 лева. Ако вземането на взискателя е над 1000 лева, той не внася задатък.

 След плащане на цената от наддавач, обявен за купувач, внесеният задатък се връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи/чл. 493, ал.2 предл. последно/

3. Форма на наддавателното предложение

Наддавателното предложение е в писмена форма, посочва се номера на изпълнителното дело и кратко описание на имота, за който се наддава и данните на наддавача /трите имена, ЕГН и адрес за физическите лица и фирма, ЕИК и адрес на управление на юридическите лица./

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик.

Наддавачът може да направи само едно предложение

 4. Подаване на предложенията

Наддавателните предложения се подават в канцеларията на районния съд, в чийто район се извършва публичната продан. Всяко предложение получава номер  във входящия регистър.

 5. Оттегляне на наддавателно предложение.

 Публичната продан  приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

 6. Недействителни наддавателни предложения

Недействителни са предложенията:

·       от лица,  които нямат право да вземат участие в публичната продан;

·       за цена под началната;

·       за цена, която надхвърля  началната  с повече от 30 на сто

2017-12-14T15:21:30+00:00