Кой може да поиска обявяване на търговец в несъстоятелност

Лицата, които имат право да поискат откриване на производство по несъстоятелност за търговец/ търговско дружество, едноличен търговец и кооперация/ са изрично посочени в чл.625 от Търговския закон. Това са:

Длъжникът–  едноличен търговец, търговско  дружество или кооперация, представлявани от техния управителен орган , съответно от ликвидатора за дружества в ликвидация;

Кредитор на длъжника по търговска сделка. Търговска е сделката, сключена от търговец, която е свързана с упражняваното от него занятие. сделките по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон, независимо от качеството на лицата, които ги извършват. При съмнение се смята, че извършената от търговеца сделка е свързана с неговото занятие. Достатъчно е търговецът да е спрял плащането на изискуемо задължение по търговска сделка. Не е задължително вземането му да е установено с влязъл в сила съдебен акт/съдебно решение, заповед за изпълнение/. В хипотезата на чл.608, ал.4 ТЗ право да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност на търговец има негов кредитор, който е взискател по изпълнително дело  въз основа на влязъл в сила съдебен акт, по което вземането е останало изцяло или частично  неудовлетворено в срок от 6 месеца след връчване на поканата за доброволно изпълнение.

Националната агенция за приходите за публично правно задължение към държавата или общините, свързано с търговската дейност на длъжника /данъци, осигурителни вноски, акциз, мита, държавни и общински такси, имуществени санкции / или задължение по частно държавно вземане/наем на държавен имот, вземания на фонд “Земеделие“, концесионни такси и др./

Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ при изискуеми и неизпълнени за повече от два месеца задължения за трудови възнаграждения към най-малко една трета от работниците и служителите на търговеца.

2018-02-28T18:05:13+00:00